دوشنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

اختصاصي دانش روز:

فراخوان همایش تئاتر ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در البرز + فرم همایش

danesheroz1 آذر ۲۸, ۱۳۹۲ ۰
فراخوان همایش تئاتر ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در البرز + فرم همایش

دانش روز: ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ھﻔﺘﻪ وﻗﻒ همایش تئاتر خیابانی ﻣﯿﺮاث ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در استان البرز ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.

به گزارش دانش روز، دبیر اجرایی این همایش در گفتگو با خبرنگار دانش روز گفت: ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ھﻔﺘﻪ وﻗﻒ همایش تئاتر ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ استان البرز برگزار می شود.

 حسین ظاهری با اشاره به اینکه این همایش با مشارکت شهرداری کرج اجرا خواهد شد افزود:  هدف از این همایش ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر وقف و زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻔﺎن و ﺧﯿﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز و ﺑﺮرﺳﯽ آثار ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ این سنت حسنه است.

وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه هفته وقف همزمان با ایام سوگواری پایان ماه صفر است ھﻨﺮﻣﻨﺪانی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ همایش را دارﻧﺪ می توانند آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺗﺎ ۳ دی ﻣاه ﺑﻪ نشانی اینترنتی:  hza.art61@yahoo.com ارﺳﺎلﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و یا ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ۳۴۲۰۹۳۸۱_ ۰۲۶ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ظاهری تصریح کرد: آﺛﺎر ارﺳﺎلی که استان البرز، تهران و استانهای همجوار را شامل می شود ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ داوران ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. 
وی اظهار داشت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ۵۰ تئاتر ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در سطح استان البرز در هفته وقف ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ و پیش بینی شده در هر روز ۲ گروه اجرا داشته و ۱۰ تئاتر را در آن روز به نمایش خواهند گذاشت.
فرم همایش:
form1
پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۳
کد خبر : 81124
بازدیدها: 507

پاسخی بگذارید »