چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

کاهش ۱۵۰ هزار تومانی وجه تضمین قراردادهای سکه

danesheroz1 مرداد ۱, ۱۳۹۲ ۰
کاهش ۱۵۰ هزار تومانی وجه تضمین قراردادهای سکه

دانش روز: وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا با توجه به کاهش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال طی روزهای اخیر با کاهش ۱۵۰ هزار تومانی ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان تعیین شد

به گزارش دانش روز، وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا با توجه به کاهش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال طی روزهای اخیر با کاهش ۱۵۰ هزار تومانی ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان تعیین شد.

در اطلاعیه بورس کالای ایران آمده است: به اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﻲ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ، ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﭘﺬﻳﺮش در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺟﻪ ﺗﻀـﻤﻴﻦ اوﻟﻴـﻪ ﻗﺮارداد آﺗﻲ ﺳﻜﻪ ﻃﻼ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺴﻮﻳﻪ روزاﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻃﻲ روزﻫﺎی اﺧﻴﺮ، از روز ﭘﻨﺞﺷـﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ وﺟﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻲ و ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار رﻳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.

در حال حاضر وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، در عین حال یک میلیون تومان از وجه تضمین اضافی به دلیل شرایط حاکم بر بازار از مبلغ کل وجه تضمین حذف شده است.

منبع:مهر

سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۹
کد خبر : 41474
بازدیدها: 380

پاسخی بگذارید »