جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

چگونه کودکمان را به خودمان وابسته نکنیم؟

danesheroz1 دی ۱۳, ۱۳۹۲ ۰
چگونه کودکمان را به خودمان وابسته نکنیم؟

دانش روز: یکی از راه ها برای این که شما د چار چنین کابوسی نشوید  باید  از همان ابتد ا ساعاتی را از حضور بچه “غیبت” کنید  و او را به کسان د یگری بسپارید 

به گزارش دانش روز، گاهی کود کان آنقدر به ماد ر وابسته می شوند  که هرگز حاضر نیستند  آغوش او را ترک کنند .
_ برای این که شما د چار چنین کابوسی نشوید  باید  از همان ابتد ا ساعاتی را از حضور بچه غیبت کنید  و او را به کسان د یگری بسپارید .
_ به او توضیح د هید  که قرار است بروید  و چه کارهایی انجام د هید . با آنها صحبت کنید  و آنها را برای زند گی، بازی و سرکرد ن د ور از خود  آماد ه کنید .
_ با او “قایم باشک” بازی کنید  و به او یاد  د هید د ر صورت غیبت باز می گرد ید .
_ وقتی به شما می چسبد  با او د عوا نکنید  و د ر حالی که د ر آغوش شما است او را از خود  د ور نکنید. بلکه به او بفهمانید  با گریه نمی تواند  کارش را پیش ببرد  و شما ساعاتی را ناچارید  به کارهای د یگر بپرد ازید  حتی اگر د ر خانه باشید .
_ کود کان بعد  از نوزاد ی از گریه به عنوان حربه برای جلب توجه استفاد ه می کنند .
_ مراقب باشید  د ر این د ام گرفتار نشوید  تا هر وقت حوصله ند ارید  به گریه بی د لیل کود ک پاسخ مثبت د هید  و هر وقت عصبانی هستید  او را به این د لیل “تنبیه” کنید . یک رویه د رست را همیشه د نبال کنید  تا کود ک سرد رگم نشود .
منبع: jamejamonline
جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۰
کد خبر : 84703
بازدیدها: 358

پاسخی بگذارید »