دوشنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

اختصاصي دانش روز:

نمونه سوالات ریاضی پایه چهارم

danesheroz1 دی ۱۹, ۱۳۹۲ ۰
نمونه سوالات ریاضی پایه چهارم

دانش روز: پایه چهارمی ها سوالات کتاب ریاضی خود را در ادامه ببینید

به گزارش دانش روز،

۱. با توجه به عدد ۱۷۶۰۵۷ به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف) عدد را به حروف بنویسید.
ب)کدام رقم بیش ترین ارزش مکانی را دارد؟
ج)رقم یکان هزار آن چند است؟
د)عدد ۵ در چه مرتبه ای قراردارد؟

۲. آخرین رقم سمت چپ عددی در مرتبه صدگان هزار است،این عدد چند رقمی است؟

الف) ۷ رقمی             ب) ۴ رقمی          ج) ۵ رقمی           د) ۶ رقمی

۳. کدام یک از خطوط زیر، قابل اندازه گیری است؟

الف) خط راست           ب) پاره خط        ج) نیم خط       د) خط خمیده(نامحدود)

 ۴. از یک نقطه چند خط راست می گذرد؟

الف) ۱ خط            ب) ۲ خط              ج) ۴ خط            د) خیلی زیاد

۵. کدام یک از خطوط زیر را می توان از دو طرف ادامه داد؟

الف) پاره خط        ب) نیم خط        ج) خط راست       د) هیچ کدام

۶. سپیده از کتاب خانه ی مدرسه، یک کتاب ۱۲۹ صفحه ای به امانت گرفت. او هفته ی گذشته ۳۵ صفحه و این هفته ۵۷ صفحه از کتاب را خواند. سپیده چند صفحه از کتاب را نخوانده است؟

۷. مجموع پول شهاب و شیده ۲۹۰۰ تومان است.شهاب با پول خود، یک پرگار ۳۶۰ تومانی و یک دفتر ۸۵۴ تومانی خرید.پول هر یک از آن ها چند تومان است؟

۸. فاصله ی تهران ـ کرج ۳۰ کیلومتر است. عرفان با دوچرخه از تهران به طرف کرج رفت. او در ساعت اول ۱۱ کیلومتر، در ساعت دوم ۹ کیلومتر و در ساعت سوم ۷ کیلومتر رفته است. عرفان چند کیلومتر دیگر باید برود تا به کرج برسد؟

۹. جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) برای تشخیص زاویه ی راست از……………………..استفاده می کنند.
ب)زاویه ی باز،…………………………..از زوایه ی راست است.
ج) زاویه ی تند،………………………….از زاویه ی راست است.

۱۰. بزرگترین عدد نه رقمی را که طبقه ی هزار آن ۴۱۵ باشد و بقیه ی رقم هایش تکراری نباشد، به حروف بنویسید.

۱۱. عدد {نود میلیون و نه هزار و نه} کدام یک از رقم های زیر است؟

الف) ۹۰۰۰۹۹۰۰            ب) ۹۰۰۰۹۰۰۹           ج) ۹۰۹۰۰۰۹۰           د) ۹۰۹۰۰۰۰۹

۱۲. در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

۳×…….  = (۳ ×۵ ) + ( ۳×۲۰)

…….× ۷+ ۴×…….= ۴ ×(۶۰+۷)

۱۳. کتاب خانه ای ۳ ردیف  قفسه دارد. در هر قفسه ۴ کتاب تاریخ و ۵ کتاب علمی وجود دارد. در این کتاب خانه چند کتاب وجود دارد؟

۱۴. برای دوختن ۵ چادر هم اندازه، ۳۰ متر پارچه مصرف شده است. اگر قیمت هر متر پارچه ۹۵۰ تومان باشد، حساب کنید قیمت یک چادر چند تومان است؟

۱۵. برای کدام یک از خط های زیر، می توان عمود منصف رسم کرد؟

الف) خط راست                ب) نیم خط                 ج) پاره خط                 د) هیچ کدام

۱۶. نگین ۷ خط کش که قیمت هر کدام ۶۵ تومان و ۵ خودکار که قیمت هر کدام ۹۳ تومان بود، خرید. نگین چند تومان پرداخت کرده است؟

۱۷. هر چهارضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد،………………………….نامیده می شود.

۱۸. شادی با ۶۹ تومان پولی که دارد، چند خط کش ۹ تومانی می تواند بخرد و چند تومان برای او باقی می ماند؟  

 

نمونه سوالات ریاضی پایه پنجم 

۱. اختلاف بزرگترین عدد ۹ رقمی و کوچکترین عدد ۸ رقمی را بنویسید.(بدون تکرار رقم ها)

۲. دو هفتم ۲۱ شاخه گل، چند شاخه گل می شود؟

۳. خمس عدد ۴۵ را با ربع عدد ۳۶ مقایسه کنید.

۴. مساحت مربعی که هر ضلع آن ۷۰۰ متر باشد، چند هکتار است؟

۵. زمینی به شکل متوازی الاضلاع داریم که قاعده آن ۷۵۰ متر و ارتفاع آن ۲۰۰ متر می باشد. مساحت این زمین چند هکتار است؟

۶. قطر بزرگ یک لوزی ۴۰ سانتی متر و قطر کوچک آن ۲۰ سانتی متر است. مساحت آن را حساب کنید.

۷. یک مولد برق در ۵ دقیقه، ۳ لیتر بنزین مصرف می کند. مصرف این مولد برق در شبانه روز چند لیتر است؟

۸. از ۵ کیلوگرم لیموترش، ۳ لیتر آبلیمو به دست می آید. برای تهیه ی ۳۶ لیتر آبلیمو چند کیلوگرم لیموترش لازم است؟

۹. نسبت سن مریم به نرگس ۳ به ۵ است. اگر نرگس ۱۵ سال داشته باشد، مریم چند سال دارد؟

۱۰. خورشید ساعت ۷:۲۰ غروب کرد. اگر طول روز،یازده ساعت و ۴۰ دقیقه باشد.طلوع خورشید در در چه ساعتی بوده است؟

۱۱. در گلدانی ۷۲ شاخه گل سفید و قرمز وجود دارد. اگر نسبت گل سفید به قرمز ۵ به ۳ باشد، در این گلدان چند شاخه گل سفید و چند شاخه گل قرمز وجود دارد؟

۱۲. زهرا ۳ پیراهن و فاطمه ۵ پیراهن دوخته اند. اگر آنها روی هم ۵۶۰۰ تومان مزد گرفته باشند، سهم هر کدام چند تومان است؟

۱۳. زمینی به شکل مستطیل به طول ۳۰ متر و عرض ۲۰ متر داریم. در داخل این زمین، حوضی به شکل لوزی به قطر بزرگ ۸ متر و قطر کوچک ۶ متر ساخته شده است. بقیه مساحت زمین چند متر مربع است؟

۱۴.فروشگاهی اجناس خود را با ٪۱۰ تخفیف حراج کرده است. برای خریدن کفشی که مبلغ آن ۴۵۰۰ تومان است، چند تومان تخفیف می دهد؟ چند تومان باید بپردازیم؟

۱۵. اگر قرینه ی یک مثلث متساوی الاضلاع را نسبت به یکی از اضلاع آن رسم کنیم، شکل به دست آمده چیست؟

الف) مربع            ب) مستطیل            ج) لوزی            د) متوازی الاضلاع

۱۶. کدام شکل ۲ خط تقارن دارد؟

الف) مربع              ب) دایره            ج) مستطیل          د) متوازی الاضلاع

۱۷. کسر مساوی با هر یک از اعداد اعشاری زیر را بنویسید.

……………….= ۲/۰۰۴                  ……………= ۳/۹۴۳                      …………….=۵/۰۴  

………………..= ۰/۰۲۱                 …………..= ۸۱/۰۲۴                     ……………=۰/۴۲۱  

……………….= ۴/۲۱                  ……………= ۴۵۱/۱                       …………….= ۰/۰۰۹

۱۸. نمره ی مستمر ریاضی علی در نوبت اول ۲۵/۱۷ و نمره ی ریاضی مجید در نوبت اول ۷۵/۱۸ است. نمره ی کدام یک بیشتر است؟ چقدر؟

۱۹. وزن مریم ۵/۲۶ کیلوگرم و وزن خواهرش ۷۵۰/۳۸ کیلوگرم است. وزن آنها روی هم چند کیلوگرم است؟

۲۰. نسبت سن مهسا به برادرش ۲ به ۳ است. اگر مهسا ۱۲ سال داشته باشد،سن برادرش چقدر است؟

۲۱. کدام یک از اعداد زیر، هم بر ۹ و هم بر ۳ بخش پذیر است؟

۱۸۵۵-۳۵۴۹-۳۳۱۲-۹۵۳۰-۵۶۱۶

 

forughedaneshschool.blogfa.com

پنجشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۲ - ۰۳:۱۴
کد خبر : 86420
بازدیدها: 3,250

پاسخی بگذارید »