شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

نرخ تورم در خرداد به ۳۲.۶ درصد رسید

danesheroz1 تیر ۵, ۱۳۹۲ ۰
نرخ تورم در خرداد به ۳۲.۶ درصد رسید

دانش روز: مرکز آمار ایران، نرخ تورم ایران در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه امسال را ۳۲.۶ درصد اعلام کرد.

به گزارش دانش روز، مرکز آمار ایران ﮔﺰارش ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﮐﺸﻮر در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۹۲ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ ۱۳۹۰ منتشر کرد.

ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ (ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی =۱۳۹۰ ۱۰۰ ) در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۹۲ ﻋﺪد ۱۶۱.۴ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ۳.۰ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ( ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ) ۴۱.۲ درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ (ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺷﻬﺮی) در دوازده ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ۹۲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ۳۲.۶ درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ۱۳۹۲ ( ۳۱.۰ درصد) اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

شاﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ و دﺧﺎﻧﯿﺎت» در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ رﻗﻢ ۲۰۱.۵ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ۳.۰ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.  ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ» در ﻣﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺪد ۱۹۹.۳ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ۳.۰ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ» ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ۵۹.۶ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎﻫﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ۵۱.۹ درﺻﺪ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه “ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ و دﺧﺎﻧﯿﺎت ” ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ۶۱.۳  درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ ﮔﺮوه در دوازده ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﺮداد ﻣﺎه ۹۲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ۵۱.۹ درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ۱۳۹۲ ( ۴۹.۶ درصد) اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت» درﺧﺮداد ﻣﺎه ۹۲ ﺑﻪ رﻗﻢ۱۴۷.۶ درصد رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ۳.۰ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ” ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ” ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ۳۳.۴ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۹۲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه ۲۵.۸ درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ۱۳۹۲ (۲۴.۵ درصد) اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 

 

منبع:مهر

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۲ - ۱۳:۴۹
کد خبر : 32107
بازدیدها: 190

پاسخی بگذارید »