پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

قیمت خودرو

danesheroz خرداد ۲, ۱۳۹۲ ۰

پنج شنبه ۲خرداد

قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش
قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو مشخصات خودرو کارخانه تولید کننده
۱۰.۸۱۰.۰۰۰ وانت باردو ایران خودرو
۱۰.۸۷۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید
(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید
۱۲.۳۱۰.۰۰۰ ۱۱.۴۰۰.۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز
۱۲.۸۲۰.۰۰۰ ۱۲.۳۰۰.۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز
(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۶.۱۰۰.۰۰۰ پژو روآ سال سفارشی
۱۷.۴۰۰.۰۰۰ پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی مشخصات خودرو
۲۰.۶۲۰.۰۰۰ ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ SE سمند
SE سمند پایه گازسوز
۲۴.۸۵۰.۰۰۰ ۲۶.۵۰۰.۰۰۰  دوگانه سوز با ایربگ LX سمند
۲۳.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ LX سمند
ELX سمند سورن
۳۴.۵۰۰.۰۰۰      با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن مشخصات خودرو
۲۴.۲۸۰.۰۰۰ ۲۵.۵۰۰.۰۰۰   بدون مالتی پلکس EF7 سمند مشخصات خودرو
EF7 سمند مالتی پلکس
۲۵.۶۹۰.۰۰۰ ۲۷.۲۰۰.۰۰۰ EF7 سمند پایه گازسوز
سمند سریر مشخصات خودرو
۲۲.۱۸۰.۰۰۰ ۲۴.۴۰۰.۰۰۰ GLX 405 پژو
GLX 405 . TU5 پژو
GLX 405 . XUM پژو
۲۳.۶۶۰.۰۰۰ ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز
۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۴۰۵ SLX پژو
۲۳.۱۱۰.۰۰۰ ۲۶.۶۰۰.۰۰۰ ۴۰۵ SLX / TU5 پژو مشخصات خودرو
۴۰۵ SLX / دوگانه سوز
پژو پارس معمولی
۲۸.۲۸۰.۰۰۰ ۳۲.۸۰۰.۰۰۰ پژو پارس معمولی / دوگانه سوز
پژو پارس سال / دوگانه سوز
۲۶.۹۷۰.۰۰۰ ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ پژو پارس سال مشخصات خودرو
پژو پارس سال سفارشی
۳۴.۰۰۰.۰۰۰ LX TU5 پژو پارس
۳۷.۰۰۰.۰۰۰ ELX پژو پارس مشخصات خودرو
۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ELX پژو پارس آپشن جدید
۴۳.۰۰۰.۰۰۰ TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک مشخصات خودرو
EF7 پژو پارس سال / موتور
EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور
۳۲.۳۰۰.۰۰۰ ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو
۳ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۵.۷۰۰.۰۰۰ ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو
۴۸.۰۰۰.۰۰۰ ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو
۳۲.۰۰۰.۰۰۰ V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۴۹.۰۰۰.۰۰۰ V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
۳۷.۵۰۰.۰۰۰ V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۹.۵۰۰.۰۰۰ V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۲.۰۰۰.۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک مشخصات خودرو
۴۴.۰۰۰.۰۰۰ پژو ۲۰۷  دنده ای مشخصات خودرو
۳۰.۵۰۰.۰۰۰  ۱.۶ رانا مشخصات خودرو
رانا ۱.۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴
فوتون وانت دیزلی
۲۷.۰۰۰.۰۰۰ E1 تندر مشخصات خودرو
E1 تندر اتوماتیک
E1 تندر دوگانه سوز / تیپ
۳۱.۰۰۰.۰۰۰ E2 تندر مشخصات خودرو
۳۸.۰۰۰.۰۰۰ E2 تندر دوگانه سوز / تیپ
E2 تندر اتوماتیک
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ پژو ۴۰۷ فول آپشن مشخصات خودرو
۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ مشخصات خودرو
۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵
۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ مشخصات خودرو
۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول
۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات فول مشخصات خودرو
۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول
۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۲ EX .پراید مشخصات خودرو سایپا
۱۶.۱۰۰.۰۰۰ ۱۳۲ LE .پراید
۱۵.۰۸۲.۰۰۰ ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ ۱۳۲ SX .پراید
۱۷.۳۰۰.۰۰۰    گازسوز SL 132 .پراید
۱۴.۵۹۱.۰۰۰ ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ ۱۳۲ SL .پراید
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۱ EX .پراید مشخصات خودرو
۱۴۱ LE.پراید
۱۴.۲۱۳.۰۰۰ ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ ۱۴۱ SX.پراید
۱۳.۷۲۰.۰۰۰ ۱۴۱ SL.پراید
۱۷.۴۰۰.۰۰۰ ۱۱۱ EX .پراید مشخصات خودرو
۱۶.۳۰۰.۰۰۰ ۱۱۱ LE .پراید
۱۵.۲۶۸.۰۰۰ ۱۶.۶۰۰.۰۰۰ ۱۱۱ SX .پراید
۱۴.۷۷۶.۰۰۰ ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ ۱۱۱ SL .پراید
۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار
۱۶.۵۰۰.۰۰۰ ۱۳۱ SL .پراید گازسوز
۱۶.۷۰۰.۰۰۰ پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز
۱۴.۴۷۴.۰۰۰ ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ ۱۳۱ SL .پراید مشخصات خودرو
۱۴.۹۶۷.۰۰۰ ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ ۱۳۱ SX .پراید
۱۵.۲۰۰.۰۰۰ ۱۳۱ LE .پراید
۱۵.۷۶۷.۰۰۰ ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ ۱۳۱ EX .پراید
SL تیبا
EX تیبا
LX تیبا
۱۸.۷۹۰.۰۰۰ ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ SX تیبا فول مشخصات خودرو
۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ریو / آپشن دار
ریو اتوماتیک
۲۰.۵۰۰.۰۰۰ وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف
۲۲.۰۰۰.۰۰۰ وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف
۲۶.۳۲۰.۰۰۰ ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر
۲۵.۰۰۰.۰۰۰ وانت شوکا
۲۵.۹۱۰.۰۰۰ ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ وانت شوکا دوگانه سوز
۵۹.۰۰۰.۰۰۰ سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹ مشخصات خودرو
۷۲.۸۲۹.۰۰۰ ۷۶.۰۰۰.۰۰۰ پیکاپ تک کابین اتاق جدید
۸۳.۰۰۰.۰۰۰ پیکاپ دوکابین .اتاق جدید
۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰   ۲۰۱۱ جدید C5 مشخصات خودرو
۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ مورانو ۲۰۱۲ مشخصات خودرو پارس خودرو
۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰ HIGH نیسان تینا / فول مشخصات خودرو
۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ MID / نیسان تینا
۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰   HIGH نیسان قشقایی مشخصات خودرو
     MID نیسان قشقایی
سرانزا
ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ
۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی
ماکسیما معمولی . بهترین رنگ
۷۳.۰۰۰.۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول مشخصات خودرو
۷۷.۰۰۰.۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید
توقف تولید مگان ۲۰۰۰ دنده ای
توقف تولید ۶۵.۰۰۰.۰۰۰  مگان ۱۶۰۰ / فول مشخصات خودرو
توقف تولید مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول
۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2
۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2 مشخصات خودرو
۳۱.۰۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 مشخصات خودرو
۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2
۳۶.۵۰۰.۰۰۰ پارس تندر . اتاق جدید
پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ
تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1
۲۷.۵۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 مشخصات خودرو
۸۱.۰۰۰.۰۰۰ هیوندای آوانته اتوماتیک مشخصات خودرو کرمان خودرو
۷۴.۰۰۰.۰۰۰ هیوندای آوانته معمولی مشخصات خودرو
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
لیفان ۵۲۰
لیفان ۵۲۰ آی
۳۹.۰۰۰.۰۰۰ لیفان ۶۲۰ مشخصات خودرو
۴۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ مشخصات خودرو
۳۶.۰۰۰.۰۰۰ جک توجوی هاچ بک مشخصات خودرو
۳۷.۰۰۰.۰۰۰ جک توجوی صندوقدار مشخصات خودرو
J5 جی ای سی مشخصات خودرو
۷۳.۰۰۰.۰۰۰ X60 مشخصات خودرو
۱۷.۱۰۰.۰۰۰ لوبو مشخصات خودرو
۹۴.۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار گروه بهمن
۹۸.۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار
۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار مشخصات خودرو
مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک
مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک مشخصات خودرو
۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن جدید
۸۳.۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی
توقف فروش ۷۹.۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر .۸۹ مشخصات خودرو
۷۰.۰۰۰.۰۰۰ مزدا ۲ فول مشخصات خودرو
۲۴.۵۰۰.۰۰۰ وانت مزدا تک کابین
۲۶.۰۰۰.۰۰۰ وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز
۲۶.۶۰۰.۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین
۲۷.۴۰۰.۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز
به زودی  اتوماتیک /B50 مشخصات خودرو
 FAW ون
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری
مینی بوس ۲۰ نفره سحر
FVR کامیون ۱۸ تن
 BMC کشنده جفت محور
  BMC شاسی کمپرسی و میکسر
FAW 420 کشنده دو محور
۴۶.۰۰۰.۰۰۰ وانت کاپرا تک کابین
۵۸.۰۰۰.۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل
۶۳.۰۰۰.۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل
۱۸.۰۰۰.۰۰۰ MVM 110 /سه سیلندر مشخصات خودرو مدیران خودرو
۱۹.۵۰۰.۰۰۰ MVM 110/ چهار سیلندر مشخصات خودرو
۲۴.۰۰۰.۰۰۰ MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک مشخصات خودرو
۴۰.۰۰۰.۰۰۰ آپشن دار / MVM 530
۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ۳۷.۰۰۰.۰۰۰  MVM 530 مشخصات خودرو
۳۸.۰۰۰.۰۰۰ هاچ بک / MVM 315 مشخصات خودرو
۳۹.۰۰۰.۰۰۰ صندوقدار / MVM 315
چری ویانا
۶۰.۵۰۰.۰۰۰ ۵۸.۵۰۰.۰۰۰ X33 _ تیگو مشخصات خودرو
۴۶.۰۰۰.۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی مشخصات خودرو راین
Luxury – ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی مشخصات خودرو
۵۷.۰۰۰.۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک مشخصات خودرو
۵۵.۰۰۰.۰۰۰ Luxury – ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک مشخصات خودرو
۵۲.۰۰۰.۰۰۰ گریت وال – وینگل
۴۰.۰۰۰.۰۰۰ جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ زاگرس خودرو
۴۶.۰۰۰.۰۰۰ جنتو . دنده اتوماتیک  ۲۰۰۹ مشخصات خودرو
پروتون ویرا
۳۹.۰۰۰.۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸
۳۳.۰۰۰.۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸
۴۶.۰۰۰.۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی موسویی مرتب خودرو
۴۳.۰۰۰.۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی معمولی
پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۱
کد خبر : 19691
بازدیدها: 263

پاسخی بگذارید »