سه شنبه ۰۸ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

ظرفیت های خلق حماسه اقتصادی دارای نقش راهبردی

danesheroz اردیبهشت ۹, ۱۳۹۲ ۰
ظرفیت های خلق حماسه اقتصادی دارای نقش راهبردی

اراده سیاسی حاکمیت بدون آنکه دچار تزلزل گردد یا به چالش ها و فشار های ناشی از گرایش به منافع گروهی و حزبی و یا تأثیرپذیری از نفوذهای دوستان ناآگاه یا دشمنان دانا دچار شود دارای نقش راهبردی و تعیین کننده ای در زمینه خلق حماسه اقتصادی است

ایجاد یک تحول عمیق و بزرگ در عرصه اقتصاد ملی با روحیه جهادی و ورود شجاعانه و مبارزانه مردم و مسئولین و حرکت انقلابی و فداکارانه همگانی برای رفع معضلات معیشتی و تغییر اساسی در مقوله های اصلی اقتصاد همچون تولید، مصرف، کار و تلاش، رشد و پیشرفت در صنعت، کشاورزی ، علم و ارائه خدمات در چارچوب جهت گیری های مشخص شده در نظام می تواند ترجمانی از یک حماسه اقتصادی باشد و نمادهای آن در سال ۹۲، کاهش تورم، تثبیت ارزش پول ملی، کاهش بیکاری، رشد صادرات و افزایش کیفی و کمی در تولیدات داخلی، بیشتر شدن مصرف کالاهای داخلی، کم شدن اسراف و کنترل گرانی، و بی اثر شدن فشارها و تحریم های دشمنان و سرانجام یأس نظام استکباری از اعمال فشار از طرق مسائل اقتصادی بر ملت ایران خواهد بود.

برای تحقق و شکل گیری چنین حماسه ای در عرصه اقتصاد نیاز به:
– آگاهی و بصیرت،
– عزم و همت،
-دانائی و معرفت،
– توانائی و قدرت،
– استعداد و مهارت،
– منابع و ثروت،
-روحیه و شجاعت،
– تجربه و عبرت،
-برنامه¬ریزی و مدیریت،
-همدلی و وحدت،
-کنترل و نظارت،
– رصد و مراقبت،
– پیشگیری از فساد و سوءاستفاده و برخورد قضائی همراه با قاطعیت،
-انتظام ملی و امنیت
– وسرانجام اراده سیاسی قاطع حاکمیت وجود دارد.

آگاهی مردم و مسئولین نسبت به ضرورت یک تحوّل اساسی در عرصه اقتصاد و شکل گیری بیداری و بیشنی که علیرغم خواست و اراده دشمن در این مقطع بایستی اقتصاد را از خطرات و آسیب-هایی که از ناحیه فرصت طلبی های دشمنان یا نقطه ضعف¬های درونی آن تهدید می کند، نجات دهد.
این فهم و بصیرت که با توجه به شرایط و وضعیتی که برای اقتصاد جهانی در همه کشورها و از جمله منطقه ما وجود دارد ،مشاهده سرنوشتی که برای اقتصادهای سوسیالیستی و کاپیتالیستی رقم خورده و چالش هایی که در آن گرفتار آمده اند و با توجه به فرصت تاریخی و استثنایی فراهم آمده برای ملت ما در بنیانگذاری یک اقتصاد سالم و غیربیمار و ناوابسته به یک یا چند محصول سرمایه ای مثل نفت و مستقل از خارج و مبتنی بر اقتضائات جغرافیائی، انسانی و فرهنگی و بومی خود زمینه یافته است. چنین بینش و بصیرتی شرط اول شکل گیری یک حماسه اقتصادی است.
ایجاد عزم در حاکمیت و مردم، آن هم یک عزم همگانی و ملی با روحیه حماسی شرط دوم چنین حماسه ای است.

شرط سوم وجود دانش و علم برای ایجاد تحول اقتصادی یعنی شناخت اهداف، سیاستها، راهکارها، ابزار و سازوکارهای آن است.

شرط چهارم داشتن قدرت و توانائی و مهارت¬های انسانی برای تحول اقتصادی است.

فرهنگ و روحیه و سرزندگی و نشاطٍ ورود به این میدان همچون فرهنگ و روحیه خودباوری و احساس توانائی، فرهنگ کار و تلاش، روحیه جسارت و خطرپذیری و بلندپروازیهای ممدوح، روحیه و فرهنگ اعتزاز و غرور ملی و روحیه دشمن ستیزی و مقابله جوانمردانه و عزت جویانه با مکائد و مکرهای دشمنان اسلام و مسلمین و خلاصه فرهنگ تحول و پیشرفت، شرط پنجم است.

شرط ششم، همدلی، وحدت، برادری، همراهی، هم افزائی و کار جمعی و نشاط اجتماعی است مدیریت چنین تحول بزرگ و برنامه ریزی برای آن یعنی شناخت اهداف تحول، برنامه ریزی برای برداشتن گامهای آن، داشتن سیاستها و طرحهای روشن و توان مدیریتی برای اجرای آن شرط و لازمه بعدی است.
استفاده از درسها و تجربه ها و عبرت گرفتن از گذشته ها و آزمون های پیشین و بکارگیری آن درسها در مسیر این تحول در همه صحنه ها نیاز و شرط دیگر این ماجرا است.
وجود نظام کنترل و ارزیابی و نظارت مستمر و دقیق و هوشمند و اعمال مراقبت های اطمینان-بخش و بهره گیری کافی از نتایج نظارت ها و نیز از ضروریات این حرکت می باشد .
سوءاستفاده و فساد در بطن هر حرکت اقتصادی وجود دارد. شناسائی و برخوردهای پیش گیرانه و بازدارنده اولاً و مجازات های اثربخش و قاطعانه ثانیاً از لوازم به بارنشستن هر تلاش اقتصادی است.
وجود امنیت، امنیت در سرمایه، شغل، امنیت اجتماعی و نظم و انضباط در واقع نه فقط شرط بلکه بستر تحقق حماسه اقتصادی است.
قوانین کارآمد، به هنگام و منعطف که جنبه های باثبات و پایدار حرکت و تحول اقتصادی را با جنبه های متغیر و منعطف آن همراه ساخته و در برداشته باشد ، نیز یکی از استلزامات کار است.
و سرانجام و در رأس همه ،اراده سیاسی حاکمیت بدون آنکه دچار تزلزل گردد یا به چالش ها و فشار های ناشی از گرایش به منافع گروهی و حزبی و یا تأثیرپذیری از نفوذهای دوستان ناآگاه یا دشمنان دانا دچار شود دارای نقش راهبردی و تعیین کننده ای در این زمینه است.
برای پی بردن به ظرفیت های موجود در خلق یک حماسه اقتصادی بایستی به پاسخ سئوالات زیر توجه داشته باشیم.
۱- آیا آگاهی و بیداری لازم برای حماسه¬آفرینی در عرصه اقتصاد در بین مردم و مسئولان شکل گرفته است؟به چه میزانی ؟
۲- آیا اراده، همت و عزم مناسب در مجموعه نظام (حاکمیت، نخبگان، گروه¬های مختلف مردم) وجود دارد؟ به چه میزانی؟
۳- آیا دانش و علم موردنیاز و شتاب علمی مناسب و پاسخگو به نیاز تحول اقتصادی در کشور وجود دارد؟ به چه میزانی؟
۴- آیا استعداد، قدرت و توانائی انسانی و سرمایه انسانی موجود کفاف این تحول را می¬دهد؟ به چه میزانی؟
۵- آیا ثروت و منابع طبیعی، ارزی، طلا ومجموعه دارائی¬های کشور پاسخگوی چنین تحولی هست؟ به چه میزانی؟
۶- فرهنگ اقدام و روحیه ملت و مسئولین در این زمینه چگونه است، خودباوری روحیه کار و تلاش و اقدام، فرهنگ ما می¬توانیم واعتمادبه نفس و مانند آن
۷- آیا گذشته¬های اقتصاد در کشور حاوی درس¬ها، تجربیات و آموزه¬های مؤثر در این تحول هست؟ به چه میزان؟
۸- آیا توان مدیریتی و اجرائی در کشور برای پیگیری و خلق حماسه اقتصادی وجود دارد؟
۹- آیا اهداف، سیاستها و برنامه¬های اقدام در این عرصه تدوین و روشن شده است.؟
۱۰- آیا امنیت موردنیاز و نظم و انتظام اجتماعی لازم برای حماسه¬آفرینی در عرصه اقتصاد وجود دارد.؟
۱۱- آیا قوانین و مقررات موجود جوابگوی این حماسه می¬باشد؟ قابلیت¬ها قانون¬گذاری در این زمینه چه مقدار است؟
۱۲- آیا دستگاه قضائی کشور توانایی و آمادگی های لازم در برخورد با مفاسد و سوءاستفاده¬های در این عرصه را دارد.
۱۳- آیا سازوکارهای پیشگیری از شکل گیری فساد و یا رصد وضعیت فساد و کنترل آن در کشور مهیاست.؟
۱۴- و سرانجام آیا اراده سیاسی قاطع و غیرشکننده ای در کشور برای حماسه¬آفرینی در اقتصاد شکل گرفته است.؟
به همه سئوالات مذکور بایستی این سئوال را افزود که آسیب ها، ضعفها و کاستی¬های ما در هر یک از موارد پیش گفته کدام است و راههای برطرف کردن آن¬ها چیست؟

با فرض اینکه پاسخ همه سئوالات فوق، مثبت باشد و براساس آنچه که از ظواهر اطلاعات و اخبار و مشاهدات موجود در کشور آشکار است، بطور نسبی در همه موارد تا حدود زیاد یا بسیار زیادی آمادگی وجود دارد،لازم است ظرفیت های موجود مورد واکاوی ودقت بیشتری قرار گرفته وچگونگی بهره گیری از آن ها در حماسه آفرینی اقتصادی مشخص گردد.
دراینجا فقط به عمده ترین ظرفیتهای موجود که در کشور ما هست اشاره می گردد.وبحث از آن را به جای دیگری موکول می نمائیم.
۱- رهبری نظام
۲- استحکام وساخت درونی مستحکم نظام
۳- مردم مسلمان وانقلابی
۴- بیداری، آگاهی و هوشیاری مردم
۵-روحیه عزت خواهی مردم
۶-اعتماد مردم به نظام
۷- ثبات کشور
۸- پیروزی های گذشته در مواجهه باچالش های سیاسی،اقتصادی ونظامی
۹- زیرساخت های فنی ،مهندسی وصنعتی
۱۰- استعدادبرتر وجوانی جمعیت کشور

دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۶:۰۲
کد خبر : 13161
بازدیدها: 217

پاسخی بگذارید »