شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

روش خواندن اعداد بزرگ

danesheroz1 آذر ۲۲, ۱۳۹۲ ۰
روش خواندن اعداد بزرگ

دانش روز: آیا عدد زیر را می توانید بخوانید؟ ۱۳۵۷۶۸۹۰۰۳۵۶۷۸۹۳۳۶۲۴۵۲۳۴۷۶۵۸۹۰۱۲۶۷۸۳۰۰۰

به گزارش دانش روز، مطمئنا خواندن عدد بزرگی مثل عدد فوق خیلی سخت و دشوار است. در این پست روش خواندن اعداد بزرگ را توضیح می دهم. برای این منظور باید نامگذاری های زیر را یاد بگیرید:
هزار  (thousand ) = ۱۰۳
میلیون (  million) = 10۶
میلیارد  ( milliard) = 10۹
بیلیون  (  billion) = 10۱۲
تریلیون (  trillion) = 10۱۵
کوادریلیون (quadrillion) = 10۱۸
کوئینتیلیون (quintillion) = 10۲۱
سیکستیلیون (sixtillion) = 10۲۴
سپتیلیون (septillion) = 10۲۷
اکتیلیون (octillion) = 10۳۰
نونیلیون (nonillion) = 10۳۳
دسیلیون (decillion) = 10۳۶

حال برای خواندن عدد فوق ابتدا از سمت راست سه رقم سه رقم جدا می کنیم و به صورت زیر می نویسیم:
۱۳۵,۷۶۸,۹۰۰,۳۵۶,۷۸۹,۳۳۶,۲۴۵,۲۳۴,۷۶۵,۸۹۰,۱۲۶,۷۸۳,۰۰۰
=۱۳۵x10۳۶ +۷۶۸x10۳۳+۹۰۰x10۳۰+۳۵۶x10۲۷+۷۸۹x10۲۴+۳۳۶x10۲۱
+۲۴۵x10۱۸+۲۳۴x10۱۵+۷۶۵x10۱۲+۸۹۰x10۹+۱۲۶x10۶+۷۸۳x10۳
سپس می خوانیم :
۱۳۵ دسیلیون و ۷۶۸ نونیلیون و ۹۰۰ اکتیلیون و ۳۵۶  سپتیلیون و ۷۸۹ سیکستیلیون و ۳۳۶ کوئینتیلیون و ۲۴۵ کوادریلیون و ۲۳۴ تریلیون و ۷۶۵ بیلیون و ۸۹۰ میلیارد و ۱۲۶ میلیون و  ۷۸۳ هزار
 
چون بینهایت عدد وجود دارد بنابراین عملا نمی توان آنها را نامگذاری نمود و فقط تعداد محدودی را می توانیم بخوانیم
محض احتیاط روش خواندن اعداد ۳۹ رقم تا ۹۹ رقم رو هم می نویسم بعید نیست که با آن مواجه بشویم:
 
 
دسیلیون ( decillion) = 10۳۶
آن دسیلیون ( Undecillion) = 10۳۹
دو دسیلیون ( Dodecillion) = 10۴۲ 

تری دسیلیون ( Tredecillion) = 10۴۵ 

کواتر دسیلیون ( Quattordecillion) = 10۴۸ 

کوئین دسیلیون ( Quindecillion) = 10۵۱ 

سیکس دسیلیون ( Sixdecillion) = 10۵۴ 

سپتن دسیلیون ( Septendecillion) = 10۵۷ 

اکتو دسیلیون ( Octodecillion) = 10۶۰ 

نووم دسیلیون ( Novemdecillion) = 10۶۳ 

ویجینتیلیون ( Vigintillion) = 10۶۹ 

آن ویجینتیلیون ( Unviigintillion) = 10۷۲ 

دو ویجینتیلیون ( Doviigintillion) = 10۷۵ 

تری ویجینتیلیون ( Treviigintillion) = 10۷۸ 

کواتر ویجینتیلیون ( Quattorviigintillion) = 10۸۱ 

کوئین ویجینتیلیون ( Quinviigintillion) = 10۸۴ 

سیکس ویجینتیلیون ( Sixviigintillion) = 10۸۷ 

سپتن ویجینتیلیون ( Septenviigintillion) = 10۹۰ 

اکتو ویجینتیلیون ( Octoviigintillion) = 10۹۳ 

نووم ویجینتیلیون ( Novemviigintillion) = 10۹۶ 

اکنون می توانید یک عدد ۹۹ رقمی را بخوانید و از خواندن خودتان لذت ببرید

 
 منبع: دنیای ریاضی
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ - ۱۶:۰۲
کد خبر : 79893
بازدیدها: 306

پاسخی بگذارید »