پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

دستور العمل تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی

danesheroz خرداد ۱۰, ۱۳۹۲ ۰
دستور العمل تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی

دانش روز ، کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان البرز دستور العمل های تبلیغات انتخابات « چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا»و انتخابات« یازدهمین دوره ریاست جمهوری» ابلاغی از وزارت کشور را اعلام کرد

دستور العمل های تبلیغات انتخابات « چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا»و انتخابات« یازدهمین دوره ریاست جمهوری» ابلاغی از وزارت کشور بدین شرح  اعلام می گردد:

براساس این دستور العمل عناوین «غیر مجاز» در تبلیغات چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی بدین شرح است:
-نوشتن و یا اظهار مطالب خلاف واقع غیر مجاز است. بند ۱ ماده۶۳ آ.ر

– هر گونه پلاکار با ابعاد بیشتر از ۷۰* ۱۰۰ سانتی متر( جز در محل ستاد تبلیغاتی) و همچنین دیوار نویسی، راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگو خارج از محل سخنرانی و یا ستاد تبلیغاتی انتخاباتی غیر مجاز است. بند ۲ ماده ۶۲ آ.ش/ بند ۲ ماده ۶۳ آ.ر

-اعلام نظر شخصیتها در تأیید نامزدها با ذکر عنوان و مسئولیت آنان غیر مجاز است. بند ۲ ماده ۶۲ آ.ش/ بند ۳ ماده ۶۳ آ.ر

– فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها از طریق صداوسیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد، غیر مجاز است. بند۴ ماده ۶۲ آ.ش/ بند ۴ ماده ۶۳ آ.ر

– فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداری غیر مجاز است. بند ۵ ماده ۶۲ آ.ش/ بند ۵ ماده ۶۳ آ.ر

– استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه ها، ادارات، شرکتهای دولتی، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهاد و مؤسساتی که از بودجه عمومی( به هر میزان) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور غیر مجاز است. بند۶ ماده ۶۲ آ.ش/ بند ۶ ماده ۶۳ آ.ر

– انجام فعالیت های تبلیغاتی توسط مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدهای انتخاباتی در قلمرو جغرافیایی مسئولیت خود، غیر مجاز است. بند ۷ ماده ۶۲ آ.ش/ بند ۷ ماده ۶۳ آ.ر

– الصاق هر گونه آثار تبلیغاتی نامزدها بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت، غیر مجاز است. صدر بند ۸ ماده ۶۲ آ.ش/ صدر بند ۸ ماده ۶۳ آ.ر

– انجام تبلیغات بر روی تأسیسات دولتی و صندوقهای پست، باجه های تلفن، پست های برق و تلفن، تابلوها و املاک بخش خصوصی( مگر با رضایت مالکان یا متصرفان) و هر گونه تابلوی راهنما، غیر مجاز است.ذیل بند ۸ ماده ۶۲ آ.ش/ ذیل بند ۸ ماده ۶۳ آ.ر

-تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان، غیرمجاز است. بند ۹ ماده ۶۲ آ.ش/ بند ۹ ماده ۶۳ آ.ر
-پاره یا معدوم نمودن عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در مدت و زمان قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق یا نصب شده باشد، غیر مجاز است.بند ۱۰ ماده ۶۲ آ.ش/ بند ۱۰ ماده ۶۳ آ.ر

-انجام هر گونه تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات، غیر مجاز است. بند ۱۱ ماده ۶۲آ.ش/ بند ۱۱ ماده ۶۲ آ.ش

-درج هر گونه اطلاعات در خصوص درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهای خود در آثار تبلیغاتی که مستند به مدارک نبوده و درصورت نیاز هیأت اجرایی، ارائه آنها امکان پذیر نباشد، غیر مجاز است.تبصره ۱ ماده ۶۲ آ.ش/ تبصره ۱ ماده ۶۳ آ.ر

-استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتراز ۷۰* ۱۰۰ سانتی متر، غیر مجاز است.تبصره ۵ ماده ۶۲ آ.ش/ تبصره ۵ ماده ۶۳ آ.ر

– چاپ آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی در مطبوعات و نشریات، غیر مجاز است.  ماده ۶۳ آ. ش/ ماده ۶۴ آ.ر

-درج مطلبی که دال بر انصراف گروه با اشخاصی از نامزدهای معین باشد، غیر مجاز است.ماده ۶۳ آ.ش/ ماده ۶۴ آ.ر

-تشکیل ستاد تبلیغات بدون اعلام کتبی محل ستاد تبلیغات و نام مسئول آن هیأت اجرایی از سوی نامزد انتخاباتی، غیر مجاز است. ماده ۶۵ آ.ش/ ماده ۶۶ آ.ر

– عدم امحای هر گونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی قبل از اخذ رأی، غیرمجاز است. ماده ۶۶ آ.ش/ ماده ۶۷ آ.ر

– انتشار هر گونه مطلب درخصوص نامزدها از سوی مطبوعات و نشریات در غیر مهلت مجاز تبلیغات یا خارج از زمان مناسب به طوری که فرصت پاسخگویی برای نامزدها فراهم نشود، غیر مجاز است. تبصره ماده ۶۳ آ.ش/تبصره ماده ۶۴ آ.ر

– دایر نمودن بیش از یک ستاد تبلیغاتی در روستاها توسط داوطلبین و طرفداران ایشان، غیر مجاز است. تبصره ماده ۶۶ آ.ر

– دایرنمودن بیش از یک ستاد تبلیغات با هر عنوان اعم از مردمی، بانوان، جوانان و…در هر منطقه شهرداری توسط نامزدها و طرفداران ایشان، غیر مجاز است. تبصره ماده ۶۵ آ.ش

«دستور العمل عناوین «مجاز» در تبلیغات انتخابات «چهارمین دوره شوراهای اسلامی»
– استفاده از امکانات محلی و در اختیار قرار دادن محلهای مناسبی برای الصاق و یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها توسط شهرداری ها مجاز است. تبصره ۲ ماده ۶۲آ.ر

-استفاده از امکانات تبلیغی مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند، با رعایت ضوابط و انعقاد قرار داد و اخذ وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی مثل نشریات وابسته به دولت، در تبلیغات انتخاباتی مجاز است.تبصره ۳ ماده ۶۲ آ.ش/ تبصره ۲ ماده ۶۳ آ.ش

-استفاده از اماکن دولتی و عمومی مشروط به اخذ مجوز از مقامات ذیصلاح و پرداخت هزینه برابر برای تمامی نامزدها و طرفداران آنها مجاز است.تبصره ۴ /ماده ۶۲آ.ش/ تبصره۳ ماده ۶۳آ.ر

-توزیع آثار تبلیغاتی نامزدها از طریق شرکت پست با رعایت چهارچوب اساسنامه آن مجاز است. تبصره ۶ ماده ۶۲ آ.ش/ تبصره ۶ ماده ۶۳ آ.ر

-انتشار اعلام نظر شخصیت ها( بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنان)، مجامع، احزاب و گروه های مجاز در تأیید نامزد انتخاباتی با ارائه مستند و مدرک کتبی و امضا شده مربوط به تأیید و حمایت از ایشان مجاز است. ماده ۶۴آ.ش/ ماده ۶۵ آ.ر

-نامزدها میتوانند در هر منطقه شهرداری یک ستاد تبلیغات انتخابات جهت ساماندهی فعالیتهای تبلیغاتی خود و طرفدارانشان دایر نمایند مجاز است. تبصره ذیل ماده ۶۵آ.ش

– امحای هر گونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی از شعبه ثبت نام و اخذ رأی قبل از اخذ رأی مجاز است. ماده ۶۶ آ.ش/ ماده ۶۷ آ.ر

– امکان درج درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهای نامزده در آثار تبلیغاتی، مستند به مدارک لازم برای ارائه به هیأت اجزایی عندالزوم مجاز است. تبصره ۱ ماده ۶۲آ.ش/تبصره ۱ ماده ۶۳ آ.ر

-استفاده از هر گونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی و یا جنس دیگر با ابعاد حداکثر ۱۰۰*۷۰ سانتی متر مجاز است. تبصره ۵ ماده ۶۲ آ.ش/ تبصره ۵ ماده ۶۳ آ.ر

– انجام فعالیتهای تبلیغاتی مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدهای انتخاباتی خارج از قلمرو جغرافیایی مسئولیت خود مجاز است. بند۷ ماده ۶۲ آ.ش/ بند ۷ ماده ۶۳آ.ر

-چاپ عکس و پوستر حداکثر در دو فرم( دو نوع پوستر و کاغذی) و جزوه و تراکت و زندگی نامه مجاز است.
– نوشتن مطالب تبلیغاتی درصدر یا ذیل پوستر ها بلامانع است. ماده واحده

– برگزاری برنامه سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرافداران ایشان مجاز است. ماده واحده
– استفاده از امکانات محل که بخشداریها به صورت محل های مناسب اعم از ثابت و سیار بر اساس الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها معین نموده اند. تبصره ۴ ماده ۶۳ آ.ر
دستور العمل عناوین مجاز در تبلیغات «یازدهمین دوره ریاست جمهوری»

– بر اساس این دستور العمل مطبوعات دولتی و یا مطبوعاتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند، می توانند در راستای تشویق مردم به مشارکت انتخاباتی تبلیغات سازمانها، نهادها، احزاب و گروه ها را منعکس نمایند.

-پخش تراکت، نصب پوستر و بنر توسط سازمانها، نهادها، اقشار، گروهها،جمعیت ها و احزاب قانونی بدون ذکر نام و عکس کاندیدها صرفاً جهت اطلاع رسانی و تشویق مردم برای حضور پرشور در انتخابات تنها در مکان های مجاز و که از سوی شهرداری ها با هماهنگی فرمانداران و بخشداری ها مشخص می شود ، مجاز خواهد بود.

-استفاده از تلویزیون های شهری به منظور جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و بدون تبلیغ له یا علیه کاندیداها مجاز است.

-اعلام نظر شخصیتها در تأیید نامزدها بدون ذکر عنوان و مسئولیت خود، مشروط به اینکه مدرک کتبی مربوط به امضای آنها ( شخصیت ها) تسلیم هیأت های اجرایی انتخابات شده باشد؛ مجاز است.

-مجامع و  گروه های هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از نامزد مورد نظر کتباً به وی اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و  گروه های مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و زندگی نامه منتشر نماید.

– پوستر و عکس در دو فرم مجاز بوده و اندازه آن محدود نشده است و صرفاً باید کاغذی باشد. مقصود از استفاده از دو فرم عکس نیز دو نوع پوستر کاغذی می باشد که به شکل تمام رخ یا نیم رخ و حتی ایستاده به صورت رنگی یا سیاه و سفید چاپ شده باشد. همچنین نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل هر نوع فرم عکس بلااشکال است.

-استفاده از هر گونه تابلو، بنر، پلاکارد و ..در محل ستاد انتخابات ( تبلیغاتی) نامزدها مجاز است.

-استفاده از تراکت از طرف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغات پارچه ای، کاغذی، مقوایی، فلزی و سیلک است.

-انجام سخنرانی، پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران ایشان در مکان های مجاز مشروط به اینکه از بلند گوی ثابت و سیار در خارج از محیط استفاده نشود؛ مجاز است.

-حضور و فعالیت کارمندان خارج از ساعت اداری جهت فعالیت تبلیغاتی برای نامزدها( به شرط عدم استفاده از امکانات دولتی و عدم استفاده از عناوین شغلی خود.)

-نامزدهای ریاست جمهوری می توانند با تشکیل یک ستاد اصلی تبلیغات  در مرکز کشور، مراکز استانها و شهرستانها، دارای ستادهای فرعی متعدد دیگری( اعم از خواهران و برداران) نیز با مسئولیت ستاد تبلیغات اصلی هر استان و شهرستان باشند.( به شرط معرفی کتبی مسئول ستاد تبلیغات اصلی استان و شهرستان از سوی نامزد یا ستاد تبلیغات مرکزی آنها).

ستادهای فرعی باید توسط مسئول ستاد تبلیغات شهرستانی نامزد با ذکر محل استقرار و مسئول مربوطه به فرمانداری شهرستان معرفی گردند.

-برگزاری هر گونه مراسم و اجتماعات پس از کسب مجوز از وزارت کشور یا فرمانداریها، بر اساس آیین نامه اجرایی قانون احزاب.

-نصب آثار تبلیغاتی مجاز صرفاً در فضاهای مجازی که بدین منظور از سوی شهرداری تدارک دیده شده است؛ (در شهرستانهایی که شهرداری چنین فضایی را آماده کرده باشد) مجاز می باشد.

-چاپ زندگینامه و جزوه نامزدها در روزنامه ها و مجلات مربوط به بخش خصوصی در مهلت قانونی تبلیغات مجاز است.

-به منظور جلوگیری از هتک حرمت مقدسات، شایسته است نامزدها جهت تبلیغات از اسماء جلاله، آیات قرآنی و ادعیه در طراحی و تبلیغات مجاز پوسترها و تراکتهایی که در معابر یا مراسمات توزیع می گردد استفاده ننمایند؛ زیرا ممکن است اسامی مذکور در معابر و در زیر پا قرار گیرد.

-استفاده از فضای مجازی و لوح های فشرده برای تبلیغات مجاز در ایام قانونی تبلیغات با رعایت اخلاق انتخاباتی و نیز قانون نحوه فعالیت در فضای مجازی بلامانع است.

-پخش و توزیع تراکت، بروشور و عکسهای داوطلبین خارج از محیط مسجد، مصلی، مدارس، دانشگاه ها و سایر اماکن عمومی و دولتی در مهت قانونی تبلیغات مجاز است.

-فعالیت تبلیغاتی مجامع و گروهها در روزنامه ها و نشریات غیر دولتی مجاز است.
-فعالیت تبلیغاتی نامزدها محدود به زمان است و آغاز آن از تاریخ اعلام اسامی نامزدها توسط وزارت کشور و پایان آن ساعت ۸ صبح روز ۲۳/۳/۹۲ می باشد.

-حمایت اعضای سازمانهای غیر دولتی از نامزدها فقط با عنوان شخصیت حقیقی نه حقوقی و بدون ذکر نام سازمانی که در آن عضو هستند، مجاز است.

-هرگونه فعالیت سازمانهای غیر دولتی در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط برای جلب و افزایش مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری با رویکرد حمایت از اصل انتخابات و بدون معرفی و حمایت از نامزد خاص مجاز است.

– نصب پوستر و عکس تبلیغاتی نامزدها بر روی شیشه اماکن صنفی خصوصی، ساختمانها و بدنه خودروهای شخصی با کسب اجازه مالکین آنها مجاز است.

– چاپ اوراق و اقلام تبلیغاتی در چاپخانه ها به شرطی مجاز است که شرایط زیر رعایت شود:
-ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزد درخواست کتبی و رسمی خود را به چاپخانه اعلام نمایند.
– نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ در اوراق تبلیغاتی درج شود.
دستور العمل عناوین غیر مجاز در تبلیغات «یازدهمین دوره ریاست جمهوری»

-فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد.

-فعالیت کارمندان در ساعات اداری
-استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی به هر مقداری استفاده می کنند.

-هرنوع برنامه یا مصاحبه در رادیو و تلویزیون با پخش مستقیم یا غیر مستقیم له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی
– در اختیار قرار دادن امکانات مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است برای نامزدها و طرفداران آنان.
توضیح:براساس قانون، فهرست مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۷۳ و اصلاحات بعدی، مؤسسات عمومی غیر دولتی عبارتند از: شهرداریها و شرکتهای تابعه آن، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تأمین اجتماعی، فدراسیون آماتوری ورزشی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مؤسسه های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی، دهیاریها، سازمان دانش آموزی، هلال احمر، کمیته امداد امام، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد امور بیماریهای خاص، کتابخانه حضرت آیه الله مرعشی نجفی(قم)، صندوق بیمه روستاییان و عشایر، جهاد دانشگاهی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی.

-صدور اطلاعیه، اعلامیه و نصب و الصاق پلاکارد توسط ادارات ، سازمان ها و ارگانهای دولتی، نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود.

-فعالیت مدیران کل وزارتخانه ها، رؤسای ارگانها، سازمانهای دولتی و دانشگاهها و سرپرستان آنان در ساعات اداری و استفاده از امکانات دولتی و عناوین شغلی خود. مواد ۶۸  و ۸۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری

– nرج آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی توسط کلیه رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب، الکترونیک و سایر شبکه های مجازی.
– نوشتن مطالبی دال بر انصراف حمایت گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین توسط کلیه رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب، الکترونیک و سایر شبکه های مجازی

– ارتکاب اعمال فوق از طریق غیر مطبوعات توسط شخص یا اشخاص. ماده ۷۴
-هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی در تبلیغات انتخاباتی از سوی داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان. ماده ۷۱

-استفاده از هرگونه پلاکارد همچون بنر، پارچه آویز و بیلبورد، سیلک و …( جز در محل ستاد انتخاباتی)، دیوار نویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی. قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات مصوب ۶/۵/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۸/۱۲/۷۰ و استفساریه

-تبلیغ نمایندگان نامزدها له یا علیه هریک از کاندیداها در شعب اخذ رأی. تبصره ۵ ماده واحد قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی

– اعلام نظر شخصیت ها در تأیید کاندیداها با ذکر عنوان و مسئولیت شان وبدون ارائه مدرک کتبی مربوط به امضای آنان به هیأت اجرایی انتخابات. قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات مصوب ۶/۵/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۸/۱۲/۷۰ تبصره یک.

– برگزاری راهپیمائی ها و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی بدون کسب مجوز از وزارت کشور. قانون فعالیت احزاب یا جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۶۰ فصل دوم ماده ۶ تبصره ۲

-فعالیت اعضای سازمانهای غیر دولتی (NGO) با شخصیت حقوقی برای حمایت از کاندیدای مورد نظر. تبصره ۳ ماده ۱ آیین نامه تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی مصوب هیأت وزیران به شماره ۱۲۶۰۸/ت/۲۷۳۶۷ مورخ ۹/۱۱/۸۱
– تبلیغ به نفع یا علیه هریک از داوطلبان انتخاباتی از سوی مقامات اجرایی و نظارت انتخابات. ماده ۷۳

-الصاق اعلامیه، عکس، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت. ماده ۶۹

– محو یا پاره نمودن آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محل های مجاز الصاق گردیده است( در مدت و زمان قانونی تبلیغات) ماده ۷۰

– برگزاری سخنرانی یا تشکیل اجتماعات در شهرستانها بدون دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح. قانون فعالیت احزاب یا جمعیتها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۶۰ ماده ۳۶

– پخش برنامه های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیماکه در برگیرنده مطالب توهین آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها یا دیگر افراد و یا مغایر قانون باشد.ماده ۶۴

– انجام فعالیتهای انتخاباتی توسط نامزدهای ریاست جمهوری خارج از مهلت قانونی تبلیغات ماده  ۶۶

– چاپ و توزیع هر گونه آگهی تبلیغاتی چاپی بدون درج نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ در ذیل آن ماده ۷۶

-ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی و شرکتهایی که اموال و امکانات سازمانهای مذکور را اجاره نموده اند مجاز به عقد قرار داد و اخذ هزینه برای در اختیار قرار دادن اموال، اماکن و امکانات خود برای تبلیغات نامزدها از قبیل تابلوها و سازهای تبلیغاتی نمی باشند. ماده ۶۸

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان البرز دستور العمل های تبلیغات انتخابات « چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا»و انتخابات« یازدهمین دوره ریاست جمهوری» ابلاغی از وزارت کشور بدین شرح  اعلام می گردد:

براساس این دستور العمل عناوین «غیر مجاز» در تبلیغات چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی بدین شرح است:
-نوشتن و یا اظهار مطالب خلاف واقع غیر مجاز است. بند ۱ ماده۶۳ آ.ر

– هر گونه پلاکار با ابعاد بیشتر از ۷۰* ۱۰۰ سانتی متر( جز در محل ستاد تبلیغاتی) و همچنین دیوار نویسی، راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگو خارج از محل سخنرانی و یا ستاد تبلیغاتی انتخاباتی غیر مجاز است. بند ۲ ماده ۶۲ آ.ش/ بند ۲ ماده ۶۳ آ.ر

-اعلام نظر شخصیتها در تأیید نامزدها با ذکر عنوان و مسئولیت آنان غیر مجاز است. بند ۲ ماده ۶۲ آ.ش/ بند ۳ ماده ۶۳ آ.ر
– فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها از طریق صداوسیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد، غیر مجاز است. بند۴ ماده ۶۲ آ.ش/ بند ۴ ماده ۶۳ آ.ر
– فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداری غیر مجاز است. بند ۵ ماده ۶۲ آ.ش/ بند ۵ ماده ۶۳ آ.ر

– استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه ها، ادارات، شرکتهای دولتی، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهاد و مؤسساتی که از بودجه عمومی( به هر میزان) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور غیر مجاز است. بند۶ ماده ۶۲ آ.ش/ بند ۶ ماده ۶۳ آ.ر

– انجام فعالیت های تبلیغاتی توسط مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدهای انتخاباتی در قلمرو جغرافیایی مسئولیت خود، غیر مجاز است. بند ۷ ماده ۶۲ آ.ش/ بند ۷ ماده ۶۳ آ.ر

– الصاق هر گونه آثار تبلیغاتی نامزدها بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت، غیر مجاز است. صدر بند ۸ ماده ۶۲ آ.ش/ صدر بند ۸ ماده ۶۳ آ.ر

– انجام تبلیغات بر روی تأسیسات دولتی و صندوقهای پست، باجه های تلفن، پست های برق و تلفن، تابلوها و املاک بخش خصوصی( مگر با رضایت مالکان یا متصرفان) و هر گونه تابلوی راهنما، غیر مجاز است.ذیل بند ۸ ماده ۶۲ آ.ش/ ذیل بند ۸ ماده ۶۳ آ.ر

– تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان، غیرمجاز است. بند ۹ ماده ۶۲ آ.ش/ بند ۹ ماده ۶۳ آ.ر
– پاره یا معدوم نمودن عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در مدت و زمان قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق یا نصب شده باشد، غیر مجاز است.بند ۱۰ ماده ۶۲ آ.ش/ بند ۱۰ ماده ۶۳ آ.ر
– انجام هر گونه تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات، غیر مجاز است. بند ۱۱ ماده ۶۲آ.ش/ بند ۱۱ ماده ۶۲ آ.ش

– درج هر گونه اطلاعات در خصوص درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهای خود در آثار تبلیغاتی که مستند به مدارک نبوده و درصورت نیاز هیأت اجرایی، ارائه آنها امکان پذیر نباشد، غیر مجاز است.تبصره ۱ ماده ۶۲ آ.ش/ تبصره ۱ ماده ۶۳ آ.ر

– استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتراز ۷۰* ۱۰۰ سانتی متر، غیر مجاز است.تبصره ۵ ماده ۶۲ آ.ش/ تبصره ۵ ماده ۶۳ آ.ر
– چاپ آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی در مطبوعات و نشریات، غیر مجاز است.  ماده ۶۳ آ. ش/ ماده ۶۴ آ.ر

– درج مطلبی که دال بر انصراف گروه با اشخاصی از نامزدهای معین باشد، غیر مجاز است.ماده ۶۳ آ.ش/ ماده ۶۴ آ.ر
– تشکیل ستاد تبلیغات بدون اعلام کتبی محل ستاد تبلیغات و نام مسئول آن هیأت اجرایی از سوی نامزد انتخاباتی، غیر مجاز است. ماده ۶۵ آ.ش/ ماده ۶۶ آ.ر

– عدم امحای هر گونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی قبل از اخذ رأی، غیرمجاز است. ماده ۶۶ آ.ش/ ماده ۶۷ آ.ر

– انتشار هر گونه مطلب درخصوص نامزدها از سوی مطبوعات و نشریات در غیر مهلت مجاز تبلیغات یا خارج از زمان مناسب به طوری که فرصت پاسخگویی برای نامزدها فراهم نشود، غیر مجاز است. تبصره ماده ۶۳ آ.ش/تبصره ماده ۶۴ آ.ر

– دایر نمودن بیش از یک ستاد تبلیغاتی در روستاها توسط داوطلبین و طرفداران ایشان، غیر مجاز است. تبصره ماده ۶۶ آ.ر

– دایرنمودن بیش از یک ستاد تبلیغات با هر عنوان اعم از مردمی، بانوان، جوانان و…در هر منطقه شهرداری توسط نامزدها و طرفداران ایشان، غیر مجاز است. تبصره ماده ۶۵ آ.ش

«دستور العمل عناوین «مجاز» در تبلیغات انتخابات «چهارمین دوره شوراهای اسلامی»

-استفاده از امکانات محلی و در اختیار قرار دادن محلهای مناسبی برای الصاق و یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها توسط شهرداری ها مجاز است. تبصره ۲ ماده ۶۲آ.ر

-استفاده از امکانات تبلیغی مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند، با رعایت ضوابط و انعقاد قرار داد و اخذ وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی مثل نشریات وابسته به دولت، در تبلیغات انتخاباتی مجاز است.تبصره ۳ ماده ۶۲ آ.ش/ تبصره ۲ ماده ۶۳ آ.ش

– استفاده از اماکن دولتی و عمومی مشروط به اخذ مجوز از مقامات ذیصلاح و پرداخت هزینه برابر برای تمامی نامزدها و طرفداران آنها مجاز است.تبصره ۴ /ماده ۶۲آ.ش/ تبصره۳ ماده ۶۳آ.ر

-توزیع آثار تبلیغاتی نامزدها از طریق شرکت پست با رعایت چهارچوب اساسنامه آن مجاز است. تبصره ۶ ماده ۶۲ آ.ش/ تبصره ۶ ماده ۶۳ آ.ر

-انتشار اعلام نظر شخصیت ها( بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنان)، مجامع، احزاب و گروه های مجاز در تأیید نامزد انتخاباتی با ارائه مستند و مدرک کتبی و امضا شده مربوط به تأیید و حمایت از ایشان مجاز است. ماده ۶۴آ.ش/ ماده ۶۵ آ.ر

-نامزدها میتوانند در هر منطقه شهرداری یک ستاد تبلیغات انتخابات جهت ساماندهی فعالیتهای تبلیغاتی خود و طرفدارانشان دایر نمایند مجاز است. تبصره ذیل ماده ۶۵آ.ش

– امحای هر گونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی از شعبه ثبت نام و اخذ رأی قبل از اخذ رأی مجاز است. ماده ۶۶ آ.ش/ ماده ۶۷ آ.ر

– امکان درج درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهای نامزده در آثار تبلیغاتی، مستند به مدارک لازم برای ارائه به هیأت اجزایی عندالزوم مجاز است. تبصره ۱ ماده ۶۲آ.ش/تبصره ۱ ماده ۶۳ آ.ر

-استفاده از هر گونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی و یا جنس دیگر با ابعاد حداکثر ۱۰۰*۷۰ سانتی متر مجاز است. تبصره ۵ ماده ۶۲ آ.ش/ تبصره ۵ ماده ۶۳ آ.ر

– انجام فعالیتهای تبلیغاتی مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدهای انتخاباتی خارج از قلمرو جغرافیایی مسئولیت خود مجاز است. بند۷ ماده ۶۲ آ.ش/ بند ۷ ماده ۶۳آ.ر

-چاپ عکس و پوستر حداکثر در دو فرم( دو نوع پوستر و کاغذی) و جزوه و تراکت و زندگی نامه مجاز است.
–    نوشتن مطالب تبلیغاتی درصدر یا ذیل پوستر ها بلامانع است. ماده واحده

– برگزاری برنامه سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرافداران ایشان مجاز است. ماده واحده
– استفاده از امکانات محل که بخشداریها به صورت محل های مناسب اعم از ثابت و سیار بر اساس الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها معین نموده اند. تبصره ۴ ماده ۶۳ آ.ر

دستور العمل عناوین مجاز در تبلیغات «یازدهمین دوره ریاست جمهوری»

– بر اساس این دستور العمل مطبوعات دولتی و یا مطبوعاتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند، می توانند در راستای تشویق مردم به مشارکت انتخاباتی تبلیغات سازمانها، نهادها، احزاب و گروه ها را منعکس نمایند.

-پخش تراکت، نصب پوستر و بنر توسط سازمانها، نهادها، اقشار، گروهها،جمعیت ها و احزاب قانونی بدون ذکر نام و عکس کاندیدها صرفاً جهت اطلاع رسانی و تشویق مردم برای حضور پرشور در انتخابات تنها در مکان های مجاز و که از سوی شهرداری ها با هماهنگی فرمانداران و بخشداری ها مشخص می شود ، مجاز خواهد بود.

-استفاده از تلویزیون های شهری به منظور جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و بدون تبلیغ له یا علیه کاندیداها مجاز است.

-اعلام نظر شخصیتها در تأیید نامزدها بدون ذکر عنوان و مسئولیت خود، مشروط به اینکه مدرک کتبی مربوط به امضای آنها ( شخصیت ها) تسلیم هیأت های اجرایی انتخابات شده باشد؛ مجاز است.

-مجامع و  گروه های هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از نامزد مورد نظر کتباً به وی اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و  گروه های مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و زندگی نامه منتشر نماید.

– پوستر و عکس در دو فرم مجاز بوده و اندازه آن محدود نشده است و صرفاً باید کاغذی باشد. مقصود از استفاده از دو فرم عکس نیز دو نوع پوستر کاغذی می باشد که به شکل تمام رخ یا نیم رخ و حتی ایستاده به صورت رنگی یا سیاه و سفید چاپ شده باشد. همچنین نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل هر نوع فرم عکس بلااشکال است.

-استفاده از هر گونه تابلو، بنر، پلاکارد و ..در محل ستاد انتخابات ( تبلیغاتی) نامزدها مجاز است.

-استفاده از تراکت از طرف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغات پارچه ای، کاغذی، مقوایی، فلزی و سیلک است.

-انجام سخنرانی، پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران ایشان در مکان های مجاز مشروط به اینکه از بلند گوی ثابت و سیار در خارج از محیط استفاده نشود؛ مجاز است.

-حضور و فعالیت کارمندان خارج از ساعت اداری جهت فعالیت تبلیغاتی برای نامزدها( به شرط عدم استفاده از امکانات دولتی و عدم استفاده از عناوین شغلی خود.)

-نامزدهای ریاست جمهوری می توانند با تشکیل یک ستاد اصلی تبلیغات  در مرکز کشور، مراکز استانها و شهرستانها، دارای ستادهای فرعی متعدد دیگری( اعم از خواهران و برداران) نیز با مسئولیت ستاد تبلیغات اصلی هر استان و شهرستان باشند.( به شرط معرفی کتبی مسئول ستاد تبلیغات اصلی استان و شهرستان از سوی نامزد یا ستاد تبلیغات مرکزی آنها).

ستادهای فرعی باید توسط مسئول ستاد تبلیغات شهرستانی نامزد با ذکر محل استقرار و مسئول مربوطه به فرمانداری شهرستان معرفی گردند.

-برگزاری هر گونه مراسم و اجتماعات پس از کسب مجوز از وزارت کشور یا فرمانداریها، بر اساس آیین نامه اجرایی قانون احزاب.

-نصب آثار تبلیغاتی مجاز صرفاً در فضاهای مجازی که بدین منظور از سوی شهرداری تدارک دیده شده است؛ (در شهرستانهایی که شهرداری چنین فضایی را آماده کرده باشد) مجاز می باشد.
-چاپ زندگینامه و جزوه نامزدها در روزنامه ها و مجلات مربوط به بخش خصوصی در مهلت قانونی تبلیغات مجاز است.

-به منظور جلوگیری از هتک حرمت مقدسات، شایسته است نامزدها جهت تبلیغات از اسماء جلاله، آیات قرآنی و ادعیه در طراحی و تبلیغات مجاز پوسترها و تراکتهایی که در معابر یا مراسمات توزیع می گردد استفاده ننمایند؛ زیرا ممکن است اسامی مذکور در معابر و در زیر پا قرار گیرد.

-استفاده از فضای مجازی و لوح های فشرده برای تبلیغات مجاز در ایام قانونی تبلیغات با رعایت اخلاق انتخاباتی و نیز قانون نحوه فعالیت در فضای مجازی بلامانع است.

-پخش و توزیع تراکت، بروشور و عکسهای داوطلبین خارج از محیط مسجد، مصلی، مدارس، دانشگاه ها و سایر اماکن عمومی و دولتی در مهت قانونی تبلیغات مجاز است.

-فعالیت تبلیغاتی مجامع و گروهها در روزنامه ها و نشریات غیر دولتی مجاز است.

-فعالیت تبلیغاتی نامزدها محدود به زمان است و آغاز آن از تاریخ اعلام اسامی نامزدها توسط وزارت کشور و پایان آن ساعت ۸ صبح روز ۲۳/۳/۹۲ می باشد.

-حمایت اعضای سازمانهای غیر دولتی از نامزدها فقط با عنوان شخصیت حقیقی نه حقوقی و بدون ذکر نام سازمانی که در آن عضو هستند، مجاز است.

-هرگونه فعالیت سازمانهای غیر دولتی در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط برای جلب و افزایش مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری با رویکرد حمایت از اصل انتخابات و بدون معرفی و حمایت از نامزد خاص مجاز است.

– نصب پوستر و عکس تبلیغاتی نامزدها بر روی شیشه اماکن صنفی خصوصی، ساختمانها و بدنه خودروهای شخصی با کسب اجازه مالکین آنها مجاز است.

– چاپ اوراق و اقلام تبلیغاتی در چاپخانه ها به شرطی مجاز است که شرایط زیر رعایت شود:

– ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزد درخواست کتبی و رسمی خود را به چاپخانه اعلام نمایند.
– نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ در اوراق تبلیغاتی درج شود.

دستور العمل عناوین غیر مجاز در تبلیغات «یازدهمین دوره ریاست جمهوری»

-فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد.

-فعالیت کارمندان در ساعات اداری

-استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی به هر مقداری استفاده می کنند.

-هرنوع برنامه یا مصاحبه در رادیو و تلویزیون با پخش مستقیم یا غیر مستقیم له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی
– در اختیار قرار دادن امکانات مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است برای نامزدها و طرفداران آنان.
توضیح:براساس قانون، فهرست مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۷۳ و اصلاحات بعدی، مؤسسات عمومی غیر دولتی عبارتند از: شهرداریها و شرکتهای تابعه آن، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تأمین اجتماعی، فدراسیون آماتوری ورزشی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مؤسسه های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی، دهیاریها، سازمان دانش آموزی، هلال احمر، کمیته امداد امام، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد امور بیماریهای خاص، کتابخانه حضرت آیه الله مرعشی نجفی(قم)، صندوق بیمه روستاییان و عشایر، جهاد دانشگاهی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی.
-صدور اطلاعیه، اعلامیه و نصب و الصاق پلاکارد توسط ادارات ، سازمان ها و ارگانهای دولتی، نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود.
-فعالیت مدیران کل وزارتخانه ها، رؤسای ارگانها، سازمانهای دولتی و دانشگاهها و سرپرستان آنان در ساعات اداری و استفاده از امکانات دولتی و عناوین شغلی خود. مواد ۶۸  و ۸۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری

– درج آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی توسط کلیه رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب، الکترونیک و سایر شبکه های مجازی.
– نوشتن مطالبی دال بر انصراف حمایت گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین توسط کلیه رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب، الکترونیک و سایر شبکه های مجازی

– ارتکاب اعمال فوق از طریق غیر مطبوعات توسط شخص یا اشخاص. ماده ۷۴

-هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی در تبلیغات انتخاباتی از سوی داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان. ماده ۷۱

-استفاده از هرگونه پلاکارد همچون بنر، پارچه آویز و بیلبورد، سیلک و …( جز در محل ستاد انتخاباتی)، دیوار نویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی. قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات مصوب ۶/۵/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۸/۱۲/۷۰ و استفساریه

-تبلیغ نمایندگان نامزدها له یا علیه هریک از کاندیداها در شعب اخذ رأی. تبصره ۵ ماده واحد قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی

– اعلام نظر شخصیت ها در تأیید کاندیداها با ذکر عنوان و مسئولیت شان وبدون ارائه مدرک کتبی مربوط به امضای آنان به هیأت اجرایی انتخابات. قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات مصوب ۶/۵/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۸/۱۲/۷۰ تبصره یک.

– برگزاری راهپیمائی ها و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی بدون کسب مجوز از وزارت کشور. قانون فعالیت احزاب یا جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۶۰ فصل دوم ماده ۶ تبصره ۲

-فعالیت اعضای سازمانهای غیر دولتی (NGO) با شخصیت حقوقی برای حمایت از کاندیدای مورد نظر. تبصره ۳ ماده ۱ آیین نامه تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی مصوب هیأت وزیران به شماره ۱۲۶۰۸/ت/۲۷۳۶۷ مورخ ۹/۱۱/۸۱
– تبلیغ به نفع یا علیه هریک از داوطلبان انتخاباتی از سوی مقامات اجرایی و نظارت انتخابات. ماده ۷۳

-الصاق اعلامیه، عکس، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت. ماده ۶۹

– محو یا پاره نمودن آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محل های مجاز الصاق گردیده است( در مدت و زمان قانونی تبلیغات) ماده ۷۰

– برگزاری سخنرانی یا تشکیل اجتماعات در شهرستانها بدون دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح. قانون فعالیت احزاب یا جمعیتها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۶۰ ماده ۳۶

– پخش برنامه های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیماکه در برگیرنده مطالب توهین آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها یا دیگر افراد و یا مغایر قانون باشد.ماده ۶۴
– انجام فعالیتهای انتخاباتی توسط نامزدهای ریاست جمهوری خارج از مهلت قانونی تبلیغات ماده  ۶۶

– چاپ و توزیع هر گونه آگهی تبلیغاتی چاپی بدون درج نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ در ذیل آن ماده ۷۶

-ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی و شرکتهایی که اموال و امکانات سازمانهای مذکور را اجاره نموده اند مجاز به عقد قرار داد و اخذ هزینه برای در اختیار قرار دادن اموال، اماکن و امکانات خود برای تبلیغات نامزدها از قبیل تابلوها و سازهای تبلیغاتی نمی باشند. ماده ۶۸

جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۸:۵۶
کد خبر : 22907
بازدیدها: 235

پاسخی بگذارید »