سه شنبه ۰۸ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

اختصاصي دانش روز:

درباره وظایف انجمن اولیا و مربیان در مدرسه چه می دانید؟

danesheroz1 بهمن ۱۵, ۱۳۹۲ ۰
درباره وظایف انجمن اولیا و مربیان در مدرسه چه می دانید؟

دانش روز: مدرسه مهم ترین نهاد اجتماعی، تربیتی و آموزشی و اصلی ترین رکن تعلیم وتربیت است که به منظور تربیت صحیح دانش آموزان درابعاد دینی، اخلاقی، علمی، آموزشی، اجتماعی و کشف استعدادها و هدایت و رشد متوازن روحی و معنوی و جسمانی آنان برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش تأسیس و اداره می شود

به گزارش دانش روز، این نهاد با همکاری کلیه ی کارکنان و با مشارکت دانش آموزان و اولیای آنان زیر نظر مدیر مدرسه اداره می شود. 

ارکان مدرسه

۱-  مدیر مدرسه

۲-   شورای مدرسه

۳-   انجمن اولیا ومربیان

۴-   شورای معلمان

۵-  شورای دانش آموزان

انجمن اولیا ومربیان

انجمن اولیا ومربیان هر مدرسه هیأت منتخبی است از اولیای دانش آموزان و مربیان همان مدرسه که با تفاهم و صمیمیت م به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش آموزان جهت کمک به ارتقای کیفیت فعالیت های آموزش وپرورش و گسترش ارتباط خانه ومدرسه ، برطبق مقررات و ضوابط وزارت آموزش وپرورش انجام وظیفه می نماید.

 الف ترتیب اعضا

۱-  مدیر مدرسه

۲-   یکی از معاونین و انتخاب مدیر

۳-  نماینده ی شورای معلمان

 ۴-   معاون پرورشی یا یکی ازمربیان امور تربیتی ، و در صورت نبود مربی ، یکی از معلمان آگاه به مسائل تربیتی به انتخاب مدیر

۵-   برگزیدگان اولیای دانش آموزان

 تبصره ی۱:تعداد اولیای دانش آمو زان و نحوی انتخاب آنان جهت عضویت درانجمن و چگونگی وزمان تشکیل جلسات برابرماده ی

۱۹ آیین نامه ی انجمن مرکزی اولیا ومربیان خواهد بود. ( دربند ۲۰ شرح وظایف ، به آن اشاره شده است .)

تبصره ی ۲ : درصورت لزوم ، مدیر مدرسه می تواند ازنماینده ی شورای دانش آموزان و برحسب موارد از افراد ذی ربط و صاحب نظر برای شرکت درجلسات انجمن دعوت کند.

ب- شرح وظایف انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه

۱-تأمین مشارکت فکری ، فرهنگی ، عاطفی وآموزشی اولیا وتقویت ، هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزشی خانه ومدرسه

۲-جلب همکاری اولیای دانش آموزان جهت مشارکت و کمک و ارتقای کیفیت فعالیت های مربوط و ارائه ی پیش نهادهای لازم به مدیر مدرسه

۳-مشاوره و برنامه ریزی درجهت  تحقق هرچه بهتر اهداف انجمن

۴-همکاری و مشارکت با شورای معلمان دربرگزاری کلاس های فوق برنامه

۵-برنامه ریزی و تصمیم گیری جهت تشکیل جلسات آموزش خانواده

۶-  همکاری و مشارکت بامدیر مدرسه دراجرای فعالیت های پرورشی ، برگزاری اردوهای دانش آموزی و بازدید از مراکز علمی ،

آموزشی وفرهنگی

۷-  تلاش و همکاری برای جلب مشارکت اولیای دانش آموزان ، صاحبان ِحَرف ، افراد خیر ومؤسسات خیریه درتأمین امکانات مورد

نیاز و بهبود اداره ی امور مدرسه   

۸-  تهیه ی برنامه ی بهداشتی و پزشکی با مشاوره ی افراد آگاه ، و کمک به مراقبان بهداشت ونظارت براجرای آن درمدرسه

۹- همکاری م مشارکت درباره ی چگونگی قدردانی از کارکنان ، اولیای دانش آموزان و اعضای شوراهای مدرسه با رعایت ضوابط ومقررات مربوطه

۱۰- برنامه ریزی و تشکیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان

۱۱- نظارت برچگونگی اخذ کمک های مردمی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

 ۱۲- تشکیل شورای مالی مدرسه با عضویت مدیر مدرسه ، رئیس انجمن ونماینده ی شورای معلمان دراولین جلسه ی انجمن

۱۳- مشارکت دراجرای برنامه های کارآموزی هنرجویان در هنرستان ها

۱۴- نظارت برنحوی هزینه ی وجوه حاصل از کمک های مردمی ، خدمات فوق برنامه ، سرانه ی دانش آموزان وکمک های شوراهای آموزش  وپرورش از طریق شورای مالی و مطابقت موارد هزینه با برنامه های مصوب شورای مدرسه 

۱۵- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرویس رفت وبرگشت

 ۱۶- انتخاب نماینده برای شرکت در شواری مدرسه

هم چنین براساس موارد آیین نامه ی انجمن اولیا ومربیان واحدهای آموزشی ، وظایف زیر نیز بر عهده ی انجمن اولیا ومربیان مدرسه می باشد :

       ماده ی ۱۶ مدیر مدرسه موظف است حداکثرتا اخرمهرماه هرسال ( پایان هفته پیوند ) از تمام اولیای دانش آموزان دعوت به عمل آورد وپس از تشکیل جلسه ی عمومی اولیا ، با استفاده از آگاهی های خود مخصوصاً  محتوای کتاب آشنایی با انجمن اولیا ومربیان ؛ لزوم تشکیل ، فواید و وظایف انجمن امده است برای آنان تشریح کند.

ماده ی ۱۹ تعداد اعضای اولیای منتخب برای عضویت درانجمن مدرسه برمبنای زیر تعیین می شود:

۱-  درمدارسی که عده ی دانش آموزان آن ها کم تر از ۳۰۰ نفرباشد، عده ی اولیای منتخب جمعاً هفت نفرخواهد بود که چهار نفر عضو اصلی و ۳ نفربقیه عضو علی البدل هستند.

۲-   در مدارسی که عده ی دانش آموزان آن ها بیش از ۳۰۰ نفرباشد، به ازای هر ۱۰۰ نفردانش آموز اضافی یک نفراز  اولیا بر تعداد اعضای اصلی افزوده می شود . ولی عده ی اعضای علی البدل هم چنان ۳ نفرخواهد بود.

ماده ی ۲۰- مدت زمان کار انجمن اولیا ومربیان هر مدرسه یک تحصیلی است ودر مهرماه هرسال انتخابات باید تجدید شود . اعضای انجمن سال گذشته در صورت برخورداری از شرایط انتخاب می توانند دوباره خود را برای عضویت در انجمن نامزد کنند.  

سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۹:۴۶
کد خبر : 91611
بازدیدها: 7,502

پاسخی بگذارید »