پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

آیا عدد زیر را می توانید بخوانید؟

danesheroz مرداد ۴, ۱۳۹۲ ۰
آیا عدد زیر را می توانید بخوانید؟

دانش روز: خواندن اعداد بزرگ

به گزارش دانش روز ،

۱۳۵۷۶۸۹۰۰۳۵۶۷۸۹۳۳۶۲۴۵۲۳۴۷۶۵۸۹۰۱۲۶۷۸۳۰۰۰
مطمئنا خواندن عدد بزرگی مثل عدد فوق خیلی سخت و دشوار است. در این پست روش خواندن اعداد بزرگ را توضیح می دهم. برای این منظور باید نامگذاری های زیر را یاد بگیرید:هزار               thousand = 103
میلیون            million = 106
میلیارد            milliard = 109
بیلیون             billion = 1012
تریلیون            trillion= 1015
کوادریلیون       quadrillion = 1018
کوئینتیلیون      quintillion = 1021
سیکستیلیون   sixtillion = 1024
سپتیلیون         septillion = 1027
اکتیلیون           octillion = 1030
نونیلیون           nonillion  = ۱۰۳۳
دسیلیون          decillion = 1036

حال برای خواندن عدد فوق ابتدا از سمت راست سه رقم سه رقم جدا می کنیم و به صورت زیر می نویسیم:
۱۳۵,۷۶۸,۹۰۰,۳۵۶,۷۸۹,۳۳۶,۲۴۵,۲۳۴,۷۶۵,۸۹۰,۱۲۶,۷۸۳,۰۰۰
=۱۳۵x1036 +768×1033+900×1030+356×1027+789×1024+336×1021
+۲۴۵x1018+234×1015+765×1012+890×109+126×106+783×103
سپس می خوانیم :
۱۳۵ دسیلیون و ۷۶۸ نونیلیون و ۹۰۰ اکتیلیون و ۳۵۶  سپتیلیون و ۷۸۹ سیکستیلیون و ۳۳۶ کوئینتیلیون و ۲۴۵ کوادریلیون و ۲۳۴ تریلیون و ۷۶۵ بیلیون و ۸۹۰ میلیارد و ۱۲۶ میلیون و  ۷۸۳ هزار

چون بی نهایت عدد وجود دارد بنابراین عملا نمی توان آنها را نامگذاری نمود و فقط تعداد محدودی را می توانیم بخوانیم .
محض احتیاط روش خواندن اعداد ۳۹ رقم تا ۹۹ رقم رو هم می نویسم بعید نیست که با آن مواجه بشویم:
دسیلیون     decillion = 1036
آن دسیلیون  Undecillion = 1039
دو دسیلیون  Dodecillion = 1042
تری دسیلیون  Tredecillion = 1045
کواتر دسیلیون  Quattordecillion = 1048
کوئین دسیلیون Quindecillion = 1051
سیکس دسیلیون Sixdecillion = 1054
سپتن دسیلیون  Septendecillion = 1057
اکتو دسیلیون  Octodecillion = 1060
نووم دسیلیون  Novemdecillion = 1063
ویجینتیلیون  Vigintillion  = ۱۰۶۹
آن ویجینتیلیون  Unviigintillion  = ۱۰۷۲
دو ویجینتیلیون  Doviigintillion  = ۱۰۷۵
تری ویجینتیلیون  Treviigintillion  = ۱۰۷۸
کواتر ویجینتیلیون  Quattorviigintillion = 1081
کوئین ویجینتیلیون  Quinviigintillion = 1084
سیکس ویجینتیلیون  Sixviigintillion = 1087
سپتن ویجینتیلیون  Septenviigintillion = 1090
اکتو ویجینتیلیون  Octoviigintillion    = ۱۰۹۳
نووم ویجینتیلیون  Novemviigintillion   = ۱۰۹۶
اکنون می توانید یک عدد ۹۹ رقمی را بخوانید و از خواندن خودتان لذت ببرید.

دنیای ریاضی

جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۰:۴۴
کد خبر : 42620
بازدیدها: 243

پاسخی بگذارید »