چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان کرج

danesheroz خرداد ۱۶, ۱۳۹۲ ۰
آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان کرج

دانش روز : اسامی نامزدهای چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان کرج به شرح ذیل می باشد

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر کرج می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر کرج به شرح زیر می باشد:

 

۱ – خانم  فاطمه  آجورلو مشهور به آجرلو فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۲۱۵

 

۲ – آقای  علی اشرف  آدینه وند  فرزند خلعت علی کد نامزد ۱۲۱۶

 

۳ – آقای  شهرام  آذین  فرزند حبیب الله کد نامزد ۱۲۱۸

 

۴ – خانم  مریم  آرزومند  فرزند مرتضی کد نامزد ۱۲۱۹

 

۵ – آقای  محمودرضا  آرمین  فرزند صفرعلی کد نامزد ۱۲۴۱

 

۶ – آقای  نادر  آریان پور  فرزند شفیع کد نامزد ۱۲۴۲

 

۷ – آقای  جعفر  آزادزعیم مشهور به زعیم فرزند علیرضا کد نامزد ۱۲۴۵

 

۸ – آقای  احمدعلی  آزارش  فرزند علی اشرف کد نامزد ۱۲۴۷

 

۹ – خانم  شهلا  آزمون ماجلان  فرزند فیروزبخش کد نامزد ۱۲۴۸

 

۱۰ – خانم  راضیه  آقانبی  فرزند رضاقلی کد نامزد ۱۲۵۶

 

۱۱ – آقای  محمدرضا  آهنگر  فرزند فرج اله کد نامزد ۱۲۵۹

 

۱۲ – آقای  وحید  ابراهیم آذر  فرزند جعفر کد نامزد ۱۲۶۱

 

۱۳ – آقای  حسین  ابراهیم نیا  فرزند احمد کد نامزد ۱۲۶۲

 

۱۴ – آقای  اباذر  ابراهیمی فرد  فرزند خدایار کد نامزد ۱۲۶۵

 

۱۵ – آقای  حبیب اله  ابوالحسنی مشهور به وحید فرزند اسکندر کد نامزد ۱۲۶۷

 

۱۶ – آقای  حمیدرضا  ابوالحسنی  فرزند حسن کد نامزد ۱۲۶۸

 

۱۷ – آقای  فرهاد  اجورلو  فرزند براتعلی  کد نامزد ۱۲۶۹

 

۱۸ – آقای  بهروز  احمدزاده چقوش  فرزند بایرام کد نامزد ۱۲۷۱

 

۱۹ – آقای  ناصر  احمدعلی زاده  فرزند ولی  کد نامزد ۱۲۷۲

 

۲۰ – آقای  احمد  احمدوند  فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۲۷۴

 

۲۱ – آقای  حسین مراد  احمدوند  فرزند علی کد نامزد ۱۲۷۵

 

۲۲ – آقای  حمیدرضا  احمدی مشهور به اله جان فرزند علی کد نامزد ۱۲۷۶

 

۲۳ – آقای  جعفر  احمدیان  فرزند حسین کد نامزد ۱۲۷۹

 

۲۴ – آقای  حمزه  ادیبی  فرزند بخش اله کد نامزد ۱۲۸۶

 

۲۵ – آقای  فریدون  اسدزاده  فرزند رحیم کد نامزد ۱۲۸۷

 

۲۶ – آقای  علی  اسدی  فرزند رضاقلی کد نامزد ۱۲۹۲

 

۲۷ – آقای  محمدحسن  اسدی سریزدی  فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۲۹۵

 

۲۸ – آقای  ولی اله  اسفندیارنژاد  فرزند محمود کد نامزد ۱۲۹۸

 

۲۹ – آقای  پرویز  اسکندری  فرزند دولتعلی کد نامزد ۱۴۱۲

 

۳۰ – خانم  فاطمه  اسکندری  فرزند علی کد نامزد ۱۴۱۵

 

۳۱ – خانم  مهنوش  اسکندری  فرزند علی کد نامزد ۱۴۱۷

 

۳۲ – آقای  علی  اسکندری شهرکی  فرزند سرالله کد نامزد ۱۴۱۸

 

۳۳ – آقای  رضا  اسماعیلی  فرزند بایرامعلی کد نامزد ۱۴۱۹

 

۳۴ – آقای  شاهرخ  اسمعیلی  فرزند کامران کد نامزد ۱۴۲۱

 

۳۵ – آقای  شکراله  اشجعی  فرزند مسیح اله کد نامزد ۱۴۲۵

 

۳۶ – آقای  سیدحسن  افتخاریان  فرزند سید احمد کد نامزد ۱۴۲۸

 

۳۷ – آقای  سیدمحمد  افتخاریان مشهور به سید امیر  فرزند سید احمد  کد نامزد ۱۴۲۹

 

۳۸ – آقای  محمود  افشاردوست  فرزند علی یار  کد نامزد ۱۴۵۷

 

۳۹ – آقای  علی  افضلی  فرزند یداله کد نامزد ۱۴۵۹

 

۴۰ – آقای  سعید  اکبرزاده  فرزند الهیار کد نامزد ۱۴۶۲

 

۴۱ – آقای  عمران  اکبری چشانی  فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۴۶۵

 

۴۲ – آقای  رحیم  اکبری قره بلاغ  فرزند عزیز کد نامزد ۱۴۶۷

 

۴۳ – خانم  الهه  اله یاری  فرزند قربان علی کد نامزد ۱۴۷۱

 

۴۴ – آقای  محسن  امانی  فرزند محمود کد نامزد ۱۴۷۵

 

۴۵ – آقای  محسن  امجدیان  فرزند اسدالله کد نامزد ۱۴۷۶

 

۴۶ – آقای  محمدرضا  امیدی  فرزند محمد کد نامزد ۱۴۷۸

 

۴۷ – آقای  علی  امیرکمالی  فرزند فتاح کد نامزد ۱۴۷۹

 

۴۸ – آقای  علی  امیری  فرزند شعبانعلی کد نامزد ۱۴۸۵

 

۴۹ – آقای  مجید  امیری  فرزند حسن کد نامزد ۱۴۸۶

 

۵۰ – خانم  عاطفه  امیری ریگی  فرزند عباس کد نامزد ۱۴۸۷

 

۵۱ – آقای  اسماعیل  اناری  فرزند عین اله کد نامزد ۱۴۹۴

 

۵۲ – خانم  رقیه  اناری  فرزند عین اله کد نامزد ۱۴۹۵

 

۵۳ – خانم  زینت السادات  انوری منشادی مشهور به مژگان فرزند سیدمحمود کد نامزد ۱۴۹۸

 

۵۴ – آقای  محمد  اوجانی مشهور به مهندس طالقانی  فرزند نجی اله  کد نامزد ۱۵۱۲

 

۵۵ – آقای  عباسعلی  اوسطی مشهور به اوسطی فرزند شیرعلی کد نامزد ۱۵۱۴

 

۵۶ – آقای  غلامرضا  اویسی مشهور به جلال فرزند علی خان کد نامزد ۱۵۱۶

 

۵۷ – آقای  جواد  ایزدبین  فرزند نبی اله کد نامزد ۱۵۱۷

 

۵۸ – خانم  سمیرا  ایزدبین  فرزند ماشاءاله کد نامزد ۱۵۱۸

 

۵۹ – آقای  اسلام  ایزدی نژاد  فرزند کرم کد نامزد ۱۵۲۱

 

۶۰ – آقای  پارسا  بابائی  فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۵۲۷

 

۶۱ – آقای  ایرج  بابائی اربوسرا  فرزند باباعلی کد نامزد ۱۵۲۹

 

۶۲ – آقای  محمد  بابائی فیشانی  فرزند مسیب   کد نامزد ۱۵۴۱

 

۶۳ – آقای  امیدرضا  بارانی لنبانی  فرزند مرتضی کد نامزد ۱۵۴۹

 

۶۴ – آقای  حمیدرضا  باستانی  فرزند هدایت کد نامزد ۱۵۶۴

 

۶۵ – آقای  محمدصادق  باغستانی  فرزند عباس کد نامزد ۱۵۶۷

 

۶۶ – خانم  فرزانه  باقرزاده  فرزند مرتضی کد نامزد ۱۵۶۸

 

۶۷ – آقای  حمید  باقرلو  فرزند عباس  کد نامزد ۱۵۶۹

 

۶۸ – آقای  بابک  باقری  فرزند بهمن کد نامزد ۱۵۷۲

 

۶۹ – آقای  محمدمهدی  باقریه  فرزند باقر کد نامزد ۱۵۷۵

 

۷۰ – خانم  الهام  بحری نژادپیشخانی  فرزند حجت اله  کد نامزد ۱۵۷۸

 

۷۱ – آقای  علیرضا  بخت آزما  فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۵۷۹

 

۷۲ – خانم  سودابه  بخشی  فرزند فیض اله کد نامزد ۱۵۸۶

 

۷۳ – آقای  حامد  بقائی  فرزند محمود  کد نامزد ۱۵۹۲

 

۷۴ – آقای  جعفر  بلبلی  فرزند ایمان علی کد نامزد ۱۵۹۵

 

۷۵ – آقای  علی  بندعبدی  فرزند یداله کد نامزد ۱۵۹۶

 

۷۶ – آقای  جواد  بوئینی  فرزند احد کد نامزد ۱۵۹۷

 

۷۷ – آقای  علی  بهایندری  فرزند اکبرآقا کد نامزد ۱۶۱۲

 

۷۸ – خانم  تهمینه  بهرام مقدم  فرزند وجیهه اله کد نامزد ۱۶۱۴

 

۷۹ – آقای  محمدمهدی  بیاتی تروجنی  فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۶۱۸

 

۸۰ – آقای  روزبه  بیژنی  فرزند ناصر کد نامزد ۱۶۲۱

 

۸۱ – آقای  بهنام  پاشازاده  فرزند شجاعت  کد نامزد ۱۶۲۵

 

۸۲ – آقای  رضا  پالوانه  فرزند نوروز کد نامزد ۱۶۲۶

 

۸۳ – آقای  علیرضا  پردیس  فرزند احمد کد نامزد ۱۶۲۷

 

۸۴ – آقای  امیر  پورعبدالهی هیر  فرزند راهب کد نامزد ۱۶۲۹

 

۸۵ – آقای  حمید  پورنخعی محمدآبادی  فرزند قاسم  کد نامزد ۱۶۴۵

 

۸۶ – آقای  حسین  پیرعلی  فرزند نورمحمد کد نامزد ۱۶۴۸

 

۸۷ – آقای  حسین   تاغیب  مشهور به مجید فرزند حسن کد نامزد ۱۶۵۴

 

۸۸ – آقای  حمید  تجلی  فرزند محمد کد نامزد ۱۶۵۶

 

۸۹ – آقای  کرمرضا  ترک  فرزند رمضان کد نامزد ۱۶۵۹

 

۹۰ – آقای  سجاد  ترکاشوند  فرزند فخرالدین کد نامزد ۱۶۷۱

 

۹۱ – آقای  محمود  ترکمانی مشهور به دکتر محمود ترکمانی فرزند حمید کد نامزد ۱۶۷۵

 

۹۲ – آقای  محمدکاظم  تفته  فرزند محمود کد نامزد ۱۶۷۶

 

۹۳ – خانم  نگین  تقی پور  فرزند رحیم کد نامزد ۱۶۷۸

 

۹۴ – خانم  معصومه  تقی خانی  فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۶۷۹

 

۹۵ – آقای  حسین  تقی لیواری  فرزند خدا ویردی کد نامزد ۱۶۸۱

 

۹۶ – آقای  نصراله  توزنده جانی  فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۶۸۶

 

۹۷ – آقای  محمدمهدی  توفیقیان  فرزند محمد کد نامزد ۱۶۸۹

 

۹۸ – آقای  ابوالفضل  توکلی  فرزند احمد کد نامزد ۱۶۹۱

 

۹۹ – خانم  افسانه  توکلی  فرزند حسن  کد نامزد ۱۶۹۲

 

۱۰۰ – آقای  ثابت  توکلی  فرزند یحیی کد نامزد ۱۶۹۴

 

۱۰۱ – آقای  سعید  توکلی  فرزند احمد کد نامزد ۱۶۹۵

 

۱۰۲ – آقای  حسین  توکلی کرمانی  فرزند عزیزاله کد نامزد ۱۶۹۶

 

۱۰۳ – آقای  آرش  تیراندازی  فرزند منصور کد نامزد ۱۶۹۷

 

۱۰۴ – آقای  کاوه  تیمورگشتگانی  فرزند سهراب کد نامزد ۱۶۹۸

 

۱۰۵ – آقای  حامد  جامی فر  فرزند علی کد نامزد ۱۷۱۶

 

۱۰۶ – آقای  رضا  جانی قزل احمد  فرزند حیدر کد نامزد ۱۷۱۹

 

۱۰۷ – آقای  مسعود  جعفرپور  فرزند حشمت الله کد نامزد ۱۷۲۴

 

۱۰۸ – آقای  سیف الدین  جعفری  فرزند قاسم کد نامزد ۱۷۲۵

 

۱۰۹ – آقای  میثم  جعفری رحمت آبادی  فرزند محمد علی  کد نامزد ۱۷۲۷

 

۱۱۰ – آقای  علی  جمال محمدی  فرزند رحیم کد نامزد ۱۷۴۱

 

۱۱۱ – آقای  سیدعلی اکبر  جمالیان  فرزند سید احمد کد نامزد ۱۷۴۲

 

۱۱۲ – آقای  محمدولی  جمالیان  فرزند بگ مراد کد نامزد ۱۷۴۵

 

۱۱۳ – آقای  احمدرضا  جمشیدی  فرزند ابوالقاسم  کد نامزد ۱۷۴۶

 

۱۱۴ – آقای  عیسی  جمشیدی پنجکی  فرزند روح الله کد نامزد ۱۷۴۷

 

۱۱۵ – آقای  محمد  جناقی باف  فرزند علی  کد نامزد ۱۷۵۱

 

۱۱۶ – آقای  محمدحسن  جوان بخت  فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۷۵۲

 

۱۱۷ – آقای  داود  جونکوری  فرزند احمد کد نامزد ۱۷۵۴

 

۱۱۸ – آقای  امیرحسین  جهانشیری  فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۷۵۷

 

۱۱۹ – آقای  یوسف  جهانی پورسگزآبادی  فرزند رحیم  کد نامزد ۱۷۵۸

 

۱۲۰ – خانم  قمر  جیرکریمی  فرزند محمدولی کد نامزد ۱۷۵۹

 

۱۲۱ – آقای  حسین  چاههء  فرزند محمد کد نامزد ۱۷۶۱

 

۱۲۲ – آقای  جواد  چپردار مشهور به دکتر فرزند نصرت اله کد نامزد ۱۷۶۲

 

۱۲۳ – آقای  جلال  چشمه نوشی  فرزند سبزعلی کد نامزد ۱۷۶۴

 

۱۲۴ – آقای  روح اله  چهل مردیان  فرزند مصطفی کد نامزد ۱۷۶۵

 

۱۲۵ – آقای  مجید  حائریان اردکانی  فرزند حسین کد نامزد ۱۷۶۷

 

۱۲۶ – آقای  علی اکبر  حاجی ابوالحسنی مشهور به ابوالحسنی فرزند محمد نبی کد نامزد ۱۷۶۸

 

۱۲۷ – آقای  گودرز  حاجی اسفندیاری  فرزند براتعلی کد نامزد ۱۷۶۹

 

۱۲۸ – آقای  علی  حاجی باقر  فرزند عباس کد نامزد ۱۷۸۱

 

۱۲۹ – آقای  علی  حاجی کاظم مشهور به حاج کاظم فرزند اکبر کد نامزد ۱۷۸۶

 

۱۳۰ – خانم  مریم  حاجی مختاری توران پشتی  فرزند علی کد نامزد ۱۷۸۹

 

۱۳۱ – آقای  مهدی  حاجی ملاعلی مشهور به مهدی کنی  فرزند منوچهر کد نامزد ۱۷۹۱

 

۱۳۲ – آقای  توفیق  حدادی  فرزند بزرگ کد نامزد ۱۷۹۷

 

۱۳۳ – خانم  ندا  حدیدی زاده  فرزند احمد کد نامزد ۱۷۹۸

 

۱۳۴ – آقای  رحیم علی  حسن پور  فرزند قنبر علی کد نامزد ۱۸۱۲

 

۱۳۵ – آقای  ابراهیم  حسنی  فرزند علی  کد نامزد ۱۸۱۵

 

۱۳۶ – آقای  مجاهد  حسین آبادی  فرزند حبیب الله  کد نامزد ۱۸۱۹

 

۱۳۷ – آقای  سیدایمان  حسین پور  فرزند سید شریف کد نامزد ۱۸۲۱

 

۱۳۸ – خانم  زهرا  حسینی  فرزند سیدابراهیم کد نامزد ۱۸۲۴

 

۱۳۹ – آقای  سیدمجتبی  حسینی  فرزند سید مرتضی کد نامزد ۱۸۲۵

 

۱۴۰ – آقای  عبداله  حشمدار مشهور به کورش فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸۴۲

 

۱۴۱ – خانم  سمیه  حمدی  فرزند مجتبی کد نامزد ۱۸۴۷

 

۱۴۲ – آقای  مجید  حمیدی پویا  فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۸۴۸

 

۱۴۳ – آقای  مهدی  حمیدی حداد  فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۸۴۹

 

۱۴۴ – آقای  محمد  خاکی  فرزند عباس کد نامزد ۱۸۵۷

 

۱۴۵ – آقای  مهدی  خالقی کبریا  فرزند اسحق کد نامزد ۱۸۵۸

 

۱۴۶ – آقای  سعید  خانپور  فرزند علی آقا کد نامزد ۱۸۵۹

 

۱۴۷ – آقای  حسن  خانی  فرزند احمد  کد نامزد ۱۸۶۴

 

۱۴۸ – آقای  عباس  خانی شکراب  فرزند هابیل کد نامزد ۱۸۶۷

 

۱۴۹ – آقای  محسن  خدابخشی  فرزند علی کد نامزد ۱۸۶۹

 

۱۵۰ – آقای  محمد  خدابین  فرزند نصراله کد نامزد ۱۸۷۱

 

۱۵۱ – آقای  علیرضا  خراسانی مشهور به خرا سانی گرده کو هی فرزند معصوم علی  کد نامزد ۱۸۷۵

 

۱۵۲ – آقای  امیرحسین  خسروی  فرزند مولاقلی کد نامزد ۱۸۹۴

 

۱۵۳ – آقای  سعید  خلج  فرزند علی  کد نامزد ۱۸۹۸

 

۱۵۴ – آقای  فرهاد  خلج  فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۹۱۲

 

۱۵۵ – آقای  رضا  خلج امیری  فرزند خلیل کد نامزد ۱۹۱۴

 

۱۵۶ – آقای  محمد  خلجزاده مشهور به خلج فرزند اکرم آقا کد نامزد ۱۹۱۵

 

۱۵۷ – آقای  عادل  خلیلی ساروخیل  فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۹۲۵

 

۱۵۸ – آقای  ابراهیم  خمسه  فرزند حیدر کد نامزد ۱۹۲۶

 

۱۵۹ – آقای  سیدیحیی  خوانین زاده  فرزند سید عبدالرزاق  کد نامزد ۱۹۲۷

 

۱۶۰ – آقای  میثم  خوانین زاده  فرزند حسین کد نامزد ۱۹۲۸

 

۱۶۱ – آقای  داود  خونساری  فرزند ابراهیم  کد نامزد ۱۹۲۹

 

۱۶۲ – آقای  حسین  داداش پور  فرزند علی کد نامزد ۱۹۴۶

 

۱۶۳ – آقای  محمود  دادگو  فرزند مرحوم ابوالقاسم کد نامزد ۱۹۴۷

 

۱۶۴ – آقای  علی اکبر  داستانگو  فرزند ابوتراب  کد نامزد ۱۹۴۸

 

۱۶۵ – آقای  مهدی  دانشگر  فرزند علامعلی  کد نامزد ۱۹۵۲

 

۱۶۶ – آقای  محمدعلی  دانش مهر  فرزند محمد حسن کد نامزد ۱۹۵۴

 

۱۶۷ – آقای  محمد  دانشور  فرزند جمشید کد نامزد ۱۹۵۶

 

۱۶۸ – آقای  محمدعلی  دانشی کهنی  فرزند اکبر کد نامزد ۱۹۵۷

 

۱۶۹ – آقای  حمیدرضا  دراج  فرزند مرتضی کد نامزد ۱۹۵۹

 

۱۷۰ – خانم  نیلوفر  دقیق عراقی  فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۹۶۴

 

۱۷۱ – آقای  داود  دمرچلی  فرزند احمد کد نامزد ۱۹۶۵

 

۱۷۲ – آقای  مسیب  دهبالائی  فرزند سرتیو کد نامزد ۱۹۶۸

 

۱۷۳ – آقای  مهدی  دهقان بنادکی  فرزند حسنعلی کد نامزد ۱۹۷۱

 

۱۷۴ – آقای  میثم  دهقان توران پشتی  فرزند حسن کد نامزد ۱۹۷۲

 

۱۷۵ – آقای  رحیم  دهقانی تفتی مشهور به دهقان فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۹۷۴

 

۱۷۶ – آقای  حامد  ذبیحی سیف مشهور به ذبیح فرزند قدرت اله کد نامزد ۱۹۷۶

 

۱۷۷ – آقای  مسعود  ذوالفقاری نیا  فرزند ناصر کد نامزد ۱۹۷۸

 

۱۷۸ – آقای  محمد  رئیسی  فرزند حسین کد نامزد ۱۹۷۹

 

۱۷۹ – آقای  کامبیز  راشدی  فرزند کاظم کد نامزد ۱۹۸۲

 

۱۸۰ – خانم  صفورا  ربیع زاده  فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۹۸۴

 

۱۸۱ – آقای  علی اصغر  رجوانی  فرزند مصطفی  کد نامزد ۱۹۸۵

 

۱۸۲ – آقای  محمود  رحمتی ایلخچی  فرزند محبوب  کد نامزد ۱۹۸۶

 

۱۸۳ – آقای  علیرضا  رحیمی  فرزند امینعلی کد نامزد ۱۹۸۷

 

۱۸۴ – آقای  احد  رسولی  فرزند اژدر کد نامزد ۲۱۲۹

 

۱۸۵ – آقای  علیرضا  رشیدکردستانی  فرزند ایرج کد نامزد ۲۱۴۲

 

۱۸۶ – آقای  داود  رشیدی  فرزند ذکرعلی کد نامزد ۲۱۴۵

 

۱۸۷ – آقای  امیر  رضائی  فرزند پرویز کد نامزد ۲۱۴۶

 

۱۸۸ – آقای  محمدرضا  رضائی  فرزند اسمعلی  کد نامزد ۲۱۵۱

 

۱۸۹ – آقای  ناصر  رضائی بیداخویدی  فرزند رضا کد نامزد ۲۱۵۲

 

۱۹۰ – خانم  سمیه  رضائی راد  فرزند علیقلی کد نامزد ۲۱۵۴

 

۱۹۱ – آقای  امیرحسین  رعنائی لسان  فرزند محمد کد نامزد ۲۱۵۸

 

۱۹۲ – آقای  رضا  رمضانخانی  فرزند ابوالفضل کد نامزد ۲۱۶۱

 

۱۹۳ – خانم  عارفه  روئین  فرزند عزیز کد نامزد ۲۱۶۸

 

۱۹۴ – آقای  عابدین  رودکی  فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۱۶۹

 

۱۹۵ – آقای  عباس  روشن اردکانی مشهور به اردکانی  فرزند حجی حسین  کد نامزد ۲۱۷۱

 

۱۹۶ – آقای  بهروز  ریاحی نیا  فرزند یحیی  کد نامزد ۲۱۷۴

 

۱۹۷ – خانم  ماه رخ  ریحانی کیوی  فرزند حجت اله  کد نامزد ۲۱۷۵

 

۱۹۸ – آقای  عبدالمجید  زارع پیشه  فرزند ولی اله کد نامزد ۲۱۷۸

 

۱۹۹ – خانم  ثریا  زارع گلنکشی  فرزند نعمت اله کد نامزد ۲۱۷۹

 

۲۰۰ – آقای  مصطفی  زارع گلنکشی  فرزند نعمت اله کد نامزد ۲۱۸۱

 

۲۰۱ – آقای  محمد  زارعی یالقوزآغاجی مشهور به رضا  فرزند جبرائیل کد نامزد ۲۱۸۴

 

۲۰۲ – آقای  محمدرضا  زرندوش  فرزند کاظم کد نامزد ۲۱۸۷

 

۲۰۳ – آقای  رضا  زرین صدف  فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۱۹۱

 

۲۰۴ – آقای  حسن  زمانلو  فرزند محمد کد نامزد ۲۱۹۴

 

۲۰۵ – آقای  ایمان  ساجدی  فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۱۹۶

 

۲۰۶ – آقای  سیدحمزه  سادات رسول مشهور به سادات فرزند سیدغیاث کد نامزد ۲۱۹۷

 

۲۰۷ – آقای  روح الله  سامی سمیرمی  فرزند محمدکریم کد نامزد ۲۴۱۲

 

۲۰۸ – آقای  سیدسجاد  سجادیان فرد مشهور به سجادیان  فرزند سیدمحمد کد نامزد ۲۴۱۴

 

۲۰۹ – آقای  سیدمحمد  سجادیان فرد مشهور به سعید فرزند سید علی محمد کد نامزد ۲۴۱۵

 

۲۱۰ – خانم  ناهید  سجودی ابدی پور  فرزند رحمت اله کد نامزد ۲۴۱۶

 

۲۱۱ – آقای  خسرو  سرحدی  فرزند عباس کد نامزد ۲۴۱۸

 

۲۱۲ – آقای  داریوش  سرداری لودریچه  فرزند حسن  کد نامزد ۲۴۱۹

 

۲۱۳ – خانم  سعیده  سعیدبنادکی مشهور به سعیدی فرزند سید رضا کد نامزد ۲۴۲۷

 

۲۱۴ – آقای  علیرضا  سعیدی  فرزند محمد کد نامزد ۲۴۲۸

 

۲۱۵ – آقای  مصطفی  سعیدی سیرائی مشهور به سعیدی فرزند مستعلی کد نامزد ۲۴۵۲

 

۲۱۶ – آقای  احمد  سلطانی  فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۴۵۶

 

۲۱۷ – آقای  عزیز  سلطانی  فرزند علی کد نامزد ۲۴۵۸

 

۲۱۸ – آقای  احمد  سلمانی ایلخچی  فرزند اشرف کد نامزد ۲۴۶۹

 

۲۱۹ – آقای  امین  سلمانی بیداخویدی  فرزند فضل اله کد نامزد ۲۴۷۱

 

۲۲۰ – آقای  شهاب  سلیمانی  فرزند صاحب علی کد نامزد ۲۴۷۲

 

۲۲۱ – آقای  حمزه علی  سلیمی  فرزند هاشم کد نامزد ۲۴۷۸

 

۲۲۲ – آقای  فرهاد  سلیمی  فرزند شکراله کد نامزد ۲۴۸۱

 

۲۲۳ – آقای  محسن  سنائی نژاد  فرزند محمد حسن کد نامزد ۲۴۸۲

 

۲۲۴ – آقای  عباس  سهرابی  فرزند علی نظر کد نامزد ۲۴۸۵

 

۲۲۵ – آقای  سجاد  سیاه وشی  فرزند محمد رضا کد نامزد ۲۴۸۷

 

۲۲۶ – آقای  سیدشمس الدین  سیدی دهخوارقانی مشهور به آقا سید فرزند سید رضا کد نامزد ۲۴۹۲

 

۲۲۷ – آقای  علاءالدین  سیفی  فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۴۹۵

 

۲۲۸ – آقای  مختار  شاه نظری ثانی  فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۵۱۲

 

۲۲۹ – آقای  محمدسعید  شتابی مشهور به داود فرزند عبدویس کد نامزد ۲۵۱۵

 

۲۳۰ – آقای  مهدی  شجاعی  فرزند حسن  کد نامزد ۲۵۱۶

 

۲۳۱ – آقای  رضا  شریفی فردوئی مشهور به مهندس شریفی فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۵۱۸

 

۲۳۲ – آقای  محمد  شکرزاده  فرزند علی کد نامزد ۲۵۲۷

 

۲۳۳ – آقای  رضا  شکوری  فرزند محمدنقی کد نامزد ۲۵۲۸

 

۲۳۴ – آقای  رضا  شکوری  فرزند قهرمان کد نامزد ۲۵۲۹

 

۲۳۵ – آقای  منصور  شکوهمند  فرزند بیوک کد نامزد ۲۵۴۱

 

۲۳۶ – آقای  محمدعلی  شماخی  فرزند رحمت اله کد نامزد ۲۵۴۲

 

۲۳۷ – خانم  فرشته  شمسی  فرزند محمد کد نامزد ۲۵۴۵

 

۲۳۸ – آقای  داریوش  شهابی فرد  فرزند محمد حسین کد نامزد ۲۵۴۸

 

۲۳۹ – آقای  مالک  شهبازی  فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۵۶۱

 

۲۴۰ – آقای  محمد  شیران  فرزند علی کد نامزد ۲۵۶۷

 

۲۴۱ – آقای  علی  شیرین زاد  فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۵۶۹

 

۲۴۲ – آقای  مصطفی  شیرینی  فرزند کریم کد نامزد ۲۵۷۱

 

۲۴۳ – آقای  حسن  صائمی  فرزند حسین کد نامزد ۲۵۷۲

 

۲۴۴ – خانم  ناهید  صائمیان  فرزند محمدتقی کد نامزد ۲۵۷۴

 

۲۴۵ – آقای  بهمن  صادق کمالی  فرزند محمد تقی  کد نامزد ۲۵۷۶

 

۲۴۶ – آقای  علی  صادقی  فرزند رجبعلی کد نامزد ۲۵۷۹

 

۲۴۷ – آقای  علیرضا  صادقی  فرزند مسعود کد نامزد ۲۵۸۱

 

۲۴۸ – آقای  مهدی  صادقی  فرزند هوشنگ کد نامزد ۲۵۸۲

 

۲۴۹ – آقای  مهدی  صادقی  فرزند علی کد نامزد ۲۵۸۴

 

۲۵۰ – آقای  غلامرضا  صالح سامن مشهور به مهندس سامن فرزند نصرالله کد نامزد ۲۵۸۶

 

۲۵۱ – آقای  مسعود  صالحی  فرزند محمد کد نامزد ۲۵۹۱

 

۲۵۲ – آقای  مهدی  صالحی ده پاگائی مشهور به م ص اشک فرزند حاجی خان کد نامزد ۲۵۹۲

 

۲۵۳ – آقای  مجید  صباحی  فرزند حسن کد نامزد ۲۵۹۵

 

۲۵۴ – آقای  علی  صحرائی  فرزند علی محمد کد نامزد ۲۵۹۶

 

۲۵۵ – آقای  میرابراهیم  صدیق بطحائی اصل مشهور به دکتر صدیق فرزند میرمحمود  کد نامزد ۲۶۱۲

 

۲۵۶ – آقای  حسن  صفرپورمحمدآبادی  فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۶۱۶

 

۲۵۷ – آقای  محمد  صفری  فرزند غلامحسین  کد نامزد ۲۶۱۷

 

۲۵۸ – آقای  محمدرضا  صفری  فرزند اسمعیل کد نامزد ۲۶۱۸

 

۲۵۹ – خانم  معصومه  صفری طلابری  فرزند صمداله کد نامزد ۲۶۱۹

 

۲۶۰ – آقای  یحیی  صفیخانی  فرزند مالک  کد نامزد ۲۶۲۴

 

۲۶۱ – آقای  داود  صلاحی  فرزند خیراله کد نامزد ۲۶۲۵

 

۲۶۲ – آقای  ناصر  صمدزاده چرگری  فرزند رحمت اله  کد نامزد ۲۶۲۷

 

۲۶۳ – آقای  فریدون  صمدنیا  فرزند صمد کد نامزد ۲۶۲۸

 

۲۶۴ – آقای  مجتبی  صمدی  فرزند اسداله کد نامزد ۲۶۲۹

 

۲۶۵ – آقای  علی  صیدپور  فرزند حسین کد نامزد ۲۶۴۲

 

۲۶۶ – آقای  علی  طاهری  فرزند علی اشرف کد نامزد ۲۶۴۸

 

۲۶۷ – آقای  سیدقاسم  طباطبائی مهر  فرزند سید حسین  کد نامزد ۲۶۵۲

 

۲۶۸ – آقای  صمد  طلوعی  فرزند محمد کد نامزد ۲۶۵۴

 

۲۶۹ – آقای  محسن  طهماسبی  فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۶۵۷

 

۲۷۰ – آقای  روح اله  عالی سنگ نیشت مشهور به سواد کوهی فرزند رجب علی  کد نامزد ۲۶۷۱

 

۲۷۱ – آقای  سیاوش  عبادی  فرزند قربان کد نامزد ۲۶۷۲

 

۲۷۲ – آقای  امیر  عباس پورورجوی  فرزند قادر کد نامزد ۲۶۷۶

 

۲۷۳ – آقای  اسد  عباسی مشهور به حسن فرزند ارزعلی کد نامزد ۲۶۸۱

 

۲۷۴ – آقای  امیرحسام  عباسی مشهور به مهندس عباسی فرزند زین العابدین کد نامزد ۲۶۸۴

 

۲۷۵ – آقای  سعید  عباسی  فرزند حکمعلی کد نامزد ۲۶۸۵

 

۲۷۶ – خانم  شراره  عبدالحسین زاده بلویردی  فرزند اکبر کد نامزد ۲۶۹۴

 

۲۷۷ – خانم  فاطمه  عبداللهی  فرزند حسین کد نامزد ۲۶۹۶

 

۲۷۸ – آقای  قاسمعلی  عبداللهی نسب  فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۶۹۷

 

۲۷۹ – آقای  عباس  عبدی  فرزند قاسم کد نامزد ۲۷۱۴

 

۲۸۰ – آقای  عبدالقیوم  عبدی  فرزند عبدلعلی کد نامزد ۲۷۱۵

 

۲۸۱ – خانم  خدیجه  عبدی ایگدلو  فرزند صفر کد نامزد ۲۷۱۶

 

۲۸۲ – آقای  حامد  عرب  فرزند پرویز کد نامزد ۲۷۱۷

 

۲۸۳ – آقای  علی اصغر  عرفانی مشهور به کوچکی فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۷۱۸

 

۲۸۴ – آقای  حسن  عزتی  فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۷۲۱

 

۲۸۵ – آقای  خیرالله  عزیزملایری  فرزند اطف اله کد نامزد ۲۷۲۴

 

۲۸۶ – آقای  ابوالفضل  عزیزی  فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۷۲۵

 

۲۸۷ – خانم  فاطمه  عزیزی  فرزند موسی کد نامزد ۲۷۲۶

 

۲۸۸ – آقای  محمدعلی  عزیزی  فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۷۲۸

 

۲۸۹ – آقای  مرتضی  عزیزی  فرزند عیسی کد نامزد ۲۷۲۹

 

۲۹۰ – آقای  حمیدرضا  عزیزیان غروی مشهور به عزیزیان فرزند علی  کد نامزد ۲۷۴۱

 

۲۹۱ – خانم  فاطمه  عسکری ورکی  فرزند اسحق کد نامزد ۲۷۴۲

 

۲۹۲ – آقای  محمدرضا  عسگری مورودی مشهور به عسگری  فرزند اسداله کد نامزد ۲۷۴۶

 

۲۹۳ – خانم  حمیده  عطائی  فرزند محمدحسن کد نامزد ۲۷۴۷

 

۲۹۴ – آقای  فتح اله  عطاردی  فرزند نصرت الله کد نامزد ۲۷۴۹

 

۲۹۵ – آقای  غلامرضا  عظیم زاده  فرزند حسن آقا کد نامزد ۲۷۵۱

 

۲۹۶ – آقای  سیدکاظم  علائی ورکی  فرزند میرکریم کد نامزد ۲۷۵۶

 

۲۹۷ – آقای  علی اصغر  علافی  فرزند محمود کد نامزد ۲۷۵۷

 

۲۹۸ – آقای  شهرام  علوی نائینی  فرزند عطا’اله  کد نامزد ۲۷۵۸

 

۲۹۹ – آقای  کیوان  علیا  فرزند تقی کد نامزد ۲۷۵۹

 

۳۰۰ – آقای  محمد  علی بخشی مشهور به بخشی فرزند علیرضا کد نامزد ۲۷۶۱

 

۳۰۱ – آقای  مجتبی  علی یزدی  فرزند علی  کد نامزد ۲۷۶۷

 

۳۰۲ – آقای  حسین  علی مردانی  فرزند قاسم علی کد نامزد ۲۷۶۸

 

۳۰۳ – آقای  شاپور  علی نژاد  فرزند حسینعلی کد نامزد ۲۷۸۱

 

۳۰۴ – آقای  فرهاد  غفارپور  فرزند محبعلی کد نامزد ۲۷۸۵

 

۳۰۵ – آقای  محمد  غفاری کجینی  فرزند حسن کد نامزد ۲۷۸۷

 

۳۰۶ – خانم  حمیرا  غفرانی  فرزند کیومرث کد نامزد ۲۷۸۹

 

۳۰۷ – آقای  حجت اله  غلامرضائی  فرزند فضل اله کد نامزد ۲۷۹۱

 

۳۰۸ – آقای  فرهاد  غلامی  فرزند محمد کد نامزد ۲۷۹۶

 

۳۰۹ – آقای  پیمانعلی  غنی زاده  فرزند منصور کد نامزد ۲۸۱۴

 

۳۱۰ – آقای  مرتضی  غیاثی راویزی  فرزند علی کد نامزد ۲۸۱۵

 

۳۱۱ – آقای  محمد  فاضلی فرد  فرزند مبین  کد نامزد ۲۸۱۷

 

۳۱۲ – آقای  علی  فتحی  فرزند اسحاق علی  کد نامزد ۲۸۱۸

 

۳۱۳ – خانم  معصومه  فتحی  فرزند احمد کد نامزد ۲۸۱۹

 

۳۱۴ – آقای  سعید  فتوحی  فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۸۲۱

 

۳۱۵ – آقای  سیدضیاء  فخرآبادی  فرزند سیداحمد کد نامزد ۲۸۲۵

 

۳۱۶ – آقای  علی  فدائی  فرزند مطلب کد نامزد ۲۸۲۶

 

۳۱۷ – آقای  فرزین  فراست معمار  فرزند ناصر کد نامزد ۲۸۲۷

 

۳۱۸ – آقای  فرشید  فراغت  فرزند محبت اله کد نامزد ۲۸۲۹

 

۳۱۹ – آقای  رحیم  فرجی  فرزند فتحعلی کد نامزد ۲۸۴۱

 

۳۲۰ – آقای  فریبد  فرجی  فرزند عباس کد نامزد ۲۸۴۲

 

۳۲۱ – آقای  مصطفی  فرح بخش  فرزند رجبعلی کد نامزد ۲۸۴۵

 

۳۲۲ – آقای  سیدهاشم رضا  فرخجسته مشهور به خجسته  فرزند سید محسن کد نامزد ۲۸۴۶

 

۳۲۳ – خانم  فروغ  فروغی  فرزند علی کد نامزد ۲۸۴۸

 

۳۲۴ – آقای  مصطفی  فرهناک  فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۸۴۹

 

۳۲۵ – آقای  آرمان  فرهنگ فر  فرزند یداله کد نامزد ۲۸۵۱

 

۳۲۶ – خانم  مولود  فضلعلی  فرزند فرج اله کد نامزد ۲۸۵۸

 

۳۲۷ – خانم  فریده  فلاح  فرزند بهمن  کد نامزد ۲۸۵۹

 

۳۲۸ – آقای  مجید  فیروزبخت  فرزند داود کد نامزد ۲۸۶۵

 

۳۲۹ – آقای  مهدی  فیروزبخت  فرزند محمد کد نامزد ۲۸۶۷

 

۳۳۰ – آقای  سعید  فیروزگاه  فرزند رحمت الله کد نامزد ۲۸۶۸

 

۳۳۱ – آقای  محمد  فیضی  فرزند اصغر کد نامزد ۲۸۷۲

 

۳۳۲ – آقای  غفور  قاسم پور  فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۸۷۴

 

۳۳۳ – آقای  شهرام  قاسم خانی  فرزند عباس کد نامزد ۲۸۷۵

 

۳۳۴ – آقای  علی  قاسمی  فرزند روح الله کد نامزد ۲۸۷۶

 

۳۳۵ – آقای  سیدامین  قاضی میرسعید  فرزند سید علی اکبر  کد نامزد ۲۸۷۸

 

۳۳۶ – آقای  محمد  قدس  فرزند مهدی کد نامزد ۲۸۹۱

 

۳۳۷ – آقای  محمد  قدیمی  فرزند علی اوسط کد نامزد ۲۸۹۴

 

۳۳۸ – خانم  معصومه  قربانی اندره سی  فرزند حسین کد نامزد ۲۸۹۸

 

۳۳۹ – خانم  فاطمه  قربانی فرد مشهور به اعظم فرزند عزیز اله کد نامزد ۲۹۱۲

 

۳۴۰ – آقای  حسین  قربی نهوجی  فرزند رضا کد نامزد ۲۹۱۴

 

۳۴۱ – آقای  بابک  قصیری  فرزند سیامک کد نامزد ۲۹۱۶

 

۳۴۲ – آقای  حسین  قضاتلو  فرزند عشقعلی کد نامزد ۲۹۱۷

 

۳۴۳ – آقای  طه  قلی زاده سقرلو  فرزند نیک روز کد نامزد ۲۹۲۱

 

۳۴۴ – آقای  ابراهیم  قنبری  فرزند حسن کد نامزد ۲۹۲۶

 

۳۴۵ – آقای  حمیدرضا  قنبری  فرزند رضا کد نامزد ۲۹۲۷

 

۳۴۶ – آقای  بهداد  قنبری دامناب  فرزند علی  کد نامزد ۲۹۲۸

 

۳۴۷ – آقای  ابوالحسن  قورچیان  فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۲۹۴۱

 

۳۴۸ – خانم  مریم  قهرمانی صارم  فرزند علی کد نامزد ۲۹۴۸

 

۳۴۹ – آقای  محمدرضا  کارگر  فرزند حسن  کد نامزد ۲۹۵۱

 

۳۵۰ – آقای  سجاد  کاویانی  فرزند داریوش کد نامزد ۲۹۶۱

 

۳۵۱ – آقای  مجید  کاویانی  فرزند محمد علی  کد نامزد ۲۹۶۲

 

۳۵۲ – خانم  شهناز  کردزنگنه  فرزند علیرضا کد نامزد ۲۹۶۵

 

۳۵۳ – آقای  اصغر  کردعلی وند مشهور به کولیوند فرزند محمدخان کد نامزد ۲۹۶۷

 

۳۵۴ – خانم  سمانه  کریمی  فرزند فتح اله کد نامزد ۲۹۷۱

 

۳۵۵ – آقای  علی  کریمی  فرزند عزیز اله کد نامزد ۲۹۷۲

 

۳۵۶ – آقای  محمدتقی  کریمی  فرزند حسین  کد نامزد ۲۹۷۵

 

۳۵۷ – آقای  محمد  کریمی دونا  فرزند احمد کد نامزد ۲۹۷۹

 

۳۵۸ – آقای  محمدحسین  کریمی سلیکانی  فرزند ولی اله کد نامزد ۲۹۸۱

 

۳۵۹ – آقای  علیرضا  کشاورزی  فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۹۸۵

 

۳۶۰ – آقای  محسن  کشاورزی مشهور به محسن کشاورز فرزند عباس کد نامزد ۲۹۸۶

 

۳۶۱ – آقای  سعید  کلانتری  فرزند عباس کد نامزد ۲۹۸۹

 

۳۶۲ – آقای  جواد  کمالی  فرزند محمد کد نامزد ۴۱۲۵

 

۳۶۳ – آقای  شیرزاد  کوروندی  فرزند بابارضا کد نامزد ۴۱۲۶

 

۳۶۴ – آقای  سعید  کوهستان نجفی مشهور به سعید کوهستانی فرزند عزت اله کد نامزد ۴۱۲۸

 

۳۶۵ – آقای  قربان  کوهستانی  فرزند نعمت اله کد نامزد ۴۱۲۹

 

۳۶۶ – خانم  لیلا  کهن خاکی  فرزند اکبر  کد نامزد ۴۱۴۲

 

۳۶۷ – خانم  معصومه  کهندل  فرزند علی کد نامزد ۴۱۴۵

 

۳۶۸ – آقای  روح اله  کیان  فرزند زکی کد نامزد ۴۱۴۶

 

۳۶۹ – آقای  عبدالحسین  کیان مشهور به حسین کیان فرزند غلامعلی کد نامزد ۴۱۴۷

 

۳۷۰ – آقای  محمدرضا  کیان پور مشهور به رضا  فرزند یداله  کد نامزد ۴۱۴۹

 

۳۷۱ – آقای  جواد  گل بوجی  فرزند جلیل کد نامزد ۴۱۵۸

 

۳۷۲ – خانم  خدیجه  گمنام  فرزند اصغر کد نامزد ۴۱۶۴

 

۳۷۳ – آقای  علی حسین  گودرزی  فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۴۱۶۵

 

۳۷۴ – آقای  یونس  لازمی  فرزند هیبت اله کد نامزد ۴۱۶۷

 

۳۷۵ – خانم  نسرین  لازمی ونجانی  فرزند رجب کد نامزد ۴۱۶۸

 

۳۷۶ – آقای  غلامحسین  لاس جوری  فرزند کاظم کد نامزد ۴۱۶۹

 

۳۷۷ – خانم  سمیه  لرستانی  فرزند علی مردان کد نامزد ۴۱۷۱

 

۳۷۸ – آقای  رامین  لشکری  فرزند حمید کد نامزد ۴۱۷۲

 

۳۷۹ – آقای  علی  لشکری  فرزند محمد رضا کد نامزد ۴۱۷۴

 

۳۸۰ – آقای  اسماعیل  لطفی  فرزند خداکرم کد نامزد ۴۱۷۵

 

۳۸۱ – آقای  ذوالفقار  لطفی  فرزند عبدالغفار کد نامزد ۴۱۷۶

 

۳۸۲ – آقای  علیرضا  لعل پور  فرزند سیف اله کد نامزد ۴۱۸۱

 

۳۸۳ – آقای  محمدحسین  لنگوری  فرزند شاهپور کد نامزد ۴۱۸۲

 

۳۸۴ – آقای  رسول  مؤذن زنگ آباد  فرزند مهدی کد نامزد ۴۱۸۴

 

۳۸۵ – خانم  زینب  مؤمنی  فرزند حسین کد نامزد ۴۱۸۵

 

۳۸۶ – آقای  مرتضی  مالمیر  فرزند محمدحسن کد نامزد ۴۱۹۱

 

۳۸۷ – آقای  عباس  ماله میر مشهور به مالمیر فرزند عزیز راد  کد نامزد ۴۱۹۲

 

۳۸۸ – آقای  ایمانعلی  مامانی  فرزند علی کد نامزد ۴۱۹۴

 

۳۸۹ – آقای  میثم  متقاعد  فرزند عباسعلی کد نامزد ۴۱۹۶

 

۳۹۰ – آقای  امیر  متین آریا  فرزند یوسف کد نامزد ۴۱۹۷

 

۳۹۱ – آقای  مهدی  مجندهی جبه دار  فرزند قباد کد نامزد ۴۱۹۸

 

۳۹۲ – آقای  مهدی  محبی  فرزند علی کد نامزد ۴۲۱۲

 

۳۹۳ – آقای  فرهاد  محمدمشعلی زاده  فرزند عبدالرضا  کد نامزد ۴۲۴۵

 

۳۹۴ – آقای  امیر  محمدی  فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۲۴۷

 

۳۹۵ – آقای  امیرحسین  محمدی  فرزند محمد علی کد نامزد ۴۲۴۸

 

۳۹۶ – آقای  حسین  محمدی  فرزند فرج اله کد نامزد ۴۲۴۹

 

۳۹۷ – آقای  روح اله  محمدی  فرزند قنبر کد نامزد ۴۲۵۱

 

۳۹۸ – آقای  یونس  محمدی  فرزند محمد کد نامزد ۴۲۵۸

 

۳۹۹ – خانم  آرزو  محمدیاری  فرزند علی رضا کد نامزد ۴۲۵۹

 

۴۰۰ – خانم  اثمر  محمدیان  فرزند فرهاد کد نامزد ۴۲۶۱

 

۴۰۱ – خانم  فخریه  محمدی شیجانی  فرزند حسین کد نامزد ۴۲۶۵

 

۴۰۲ – آقای  بهنام  محمودی  فرزند یعقوب  کد نامزد ۴۲۶۸

 

۴۰۳ – آقای  حسین  مددی  فرزند حمید کد نامزد ۴۲۷۱

 

۴۰۴ – آقای  علی اکبر  مرادی مشهور به امیر فرزند ابوالفتح کد نامزد ۴۲۷۹

 

۴۰۵ – خانم  فاطمه  مرادی نسب  فرزند علی محمد کد نامزد ۴۲۸۴

 

۴۰۶ – آقای  سیدعلی  مرتضوی  فرزند سیدیونس کد نامزد ۴۲۸۶

 

۴۰۷ – آقای  حمید  مزینانی  فرزند علی اکبر کد نامزد ۴۲۸۷

 

۴۰۸ – آقای  حمید  مسعودی  فرزند قدرت اله کد نامزد ۴۲۸۹

 

۴۰۹ – آقای  عبداله  مسیب زاده مشهور به مسیب زاده گرمی فرزند جبرائیل کد نامزد ۴۲۹۲

 

۴۱۰ – آقای  سعید  مصطفائی  فرزند علی اکبر کد نامزد ۴۲۹۴

 

۴۱۱ – آقای  علی  معارفیان  فرزند حسین کد نامزد ۴۲۹۶

 

۴۱۲ – آقای  علی رضا  معتبرزاده  فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۴۲۹۸

 

۴۱۳ – آقای  ابوالحسن  معظمی گودرزی  فرزند احمد کد نامزد ۴۵۱۲

 

۴۱۴ – آقای  عباس  معینی مشهور به حاج آقا معینی  فرزند علیرضا  کد نامزد ۴۵۱۶

 

۴۱۵ – آقای  علیرضا  مقدم  فرزند رحمت اله کد نامزد ۴۵۱۷

 

۴۱۶ – خانم  مریم  مقصودیان  فرزند جواد کد نامزد ۴۵۱۸

 

۴۱۷ – آقای  محمدتقی  مقنیان  فرزند اسدالله  کد نامزد ۴۵۱۹

 

۴۱۸ – آقای  یاسر  مقیم  فرزند مسیب کد نامزد ۴۵۲۱

 

۴۱۹ – آقای  محمدمهدی  مقیمی  فرزند محمود کد نامزد ۴۵۲۴

 

۴۲۰ – آقای  جواد  ملازاده  فرزند احمد کد نامزد ۴۵۲۷

 

۴۲۱ – آقای  شاهرخ  ملک زاده  فرزند نصرالله کد نامزد ۴۵۲۸

 

۴۲۲ – آقای  وحیدرضا  ملکی  فرزند امر علی کد نامزد ۴۵۴۱

 

۴۲۳ – آقای  علی  منصوری  فرزند محمد کد نامزد ۴۵۴۷

 

۴۲۴ – آقای  مصطفی  منصوریار  فرزند جهانبخش کد نامزد ۴۵۴۸

 

۴۲۵ – آقای  محمدعلی  مورج مشهور به مروج فرزند محرمعلی  کد نامزد ۴۵۶۱

 

۴۲۶ – آقای  سیدحمید  موسوی  فرزند سید مقتدا کد نامزد ۴۵۶۴

 

۴۲۷ – آقای  سیداصغر  موسویان  فرزند میرجعفر کد نامزد ۴۵۶۸

 

۴۲۸ – آقای  سیدحسن  موسوی نژاد  فرزند سید احمد کد نامزد ۴۵۷۱

 

۴۲۹ – آقای  اسمعیل  مولائی  فرزند جعفر علی کد نامزد ۴۵۷۴

 

۴۳۰ – آقای  حسین  مهدی نژاد مشهور به علیرضا فرزند رجبعلی کد نامزد ۴۵۷۸

 

۴۳۱ – آقای  محسن  مهرابی  فرزند طمراسب کد نامزد ۴۵۷۹

 

۴۳۲ – آقای  سالار  مهرگان  فرزند ناوخاص کد نامزد ۴۵۸۲

 

۴۳۳ – آقای  محمد  مهرور  فرزند عبداله کد نامزد ۴۵۸۴

 

۴۳۴ – آقای  علی  مهری پرگو  فرزند حسینعلی کد نامزد ۴۵۸۵

 

۴۳۵ – خانم  ندا  مهین ترابی  فرزند نادر کد نامزد ۴۵۸۶

 

۴۳۶ – آقای  سیدجمال  میرحسینی  فرزند سیدمختار کد نامزد ۴۵۸۹

 

۴۳۷ – آقای  سیدمحمدحسین  میرحسینی نیری  فرزند سیدعلی کد نامزد ۴۵۹۱

 

۴۳۸ – خانم  صدرا  میرزاجانی  فرزند سید شعا, الدین  کد نامزد ۴۵۹۲

 

۴۳۹ – آقای  سعید  میرزامحمدی کوثرریز  فرزند محمود کد نامزد ۴۵۹۴

 

۴۴۰ – آقای  رامتین  میرفندرسکی  فرزند علی اصغر کد نامزد ۴۵۹۶

 

۴۴۱ – آقای  سیدجلال الدین  میرمجیدی  فرزند سیدعبدالعظیم کد نامزد ۴۵۹۷

 

۴۴۲ – خانم  چهره  میرمسیب  فرزند سیدمسیح اله کد نامزد ۴۵۹۸

 

۴۴۳ – خانم  نسرین  نادربیگی  فرزند سلیمان کد نامزد ۴۶۱۲

 

۴۴۴ – آقای  حسنعلی  نادری مشهور به حسن نادری فرزند محمد یونس کد نامزد ۴۶۱۴

 

۴۴۵ – آقای  داود  ناصری باوقار  فرزند احسان اله کد نامزد ۴۶۱۶

 

۴۴۶ – آقای  مهدی  ناصری مقبل  فرزند حسین کد نامزد ۴۶۱۷

 

۴۴۷ – آقای  سیدمجتبی  نجاتی  فرزند سید حسین کد نامزد ۴۶۱۸

 

۴۴۸ – آقای  سهراب  نجاردرونکلائی مشهور به مهندس نجار فرزند اصغر کد نامزد ۴۶۱۹

 

۴۴۹ – آقای  منصور  نجاری سیسی  فرزند ابراهیم  کد نامزد ۴۶۲۱

 

۴۵۰ – خانم  پریسا  نجفی  فرزند غلامحسین کد نامزد ۴۶۲۶

 

۴۵۱ – آقای  رامین  نجفی لاطران  فرزند موسی  کد نامزد ۴۶۲۸

 

۴۵۲ – آقای  سیدحسام الدین  نجم الساداتی یزدی  فرزند سیدحسین کد نامزد ۴۶۲۹

 

۴۵۳ – آقای  سیدمیثم  نژادحسینی لاهیجی  فرزند سیدجلال کد نامزد ۴۶۴۲

 

۴۵۴ – آقای  آرتین  نسیمی  فرزند مهیار  کد نامزد ۴۶۴۵

 

۴۵۵ – خانم  فوزیه  نظری  فرزند پیرنظر کد نامزد ۴۶۵۲

 

۴۵۶ – آقای  موسی الرضا  نقابی  فرزند پیر محمد کد نامزد ۴۶۵۶

 

۴۵۷ – آقای  حسین  نگاری  فرزند محمد موسی کد نامزد ۴۶۵۷

 

۴۵۸ – آقای  حمدالله  نورائی  فرزند روح اله کد نامزد ۴۶۵۹

 

۴۵۹ – آقای  مهدی  نورمحمدی  فرزند قربان کد نامزد ۴۶۷۱

 

۴۶۰ – خانم  لیلا  نوروزی  فرزند فرامرز کد نامزد ۴۶۷۵

 

۴۶۱ – آقای  مروت  نوروزی مشهور به محمد  فرزند احمد کد نامزد ۴۶۷۶

 

۴۶۲ – آقای  محمدرضا  نوری  فرزند جعفر کد نامزد ۴۶۸۱

 

۴۶۳ – خانم  مرجان  نوری  فرزند صفرعلی کد نامزد ۴۶۸۲

 

۴۶۴ – خانم  لیلا  نیک نهال  فرزند تقی کد نامزد ۴۶۹۱

 

۴۶۵ – آقای  حسین  واشقانی فراهانی مشهور به مهندس واشقانی فرزند عبدالله کد نامزد ۴۶۹۴

 

۴۶۶ – خانم  آذر  وجدی تولون  فرزند کیومرث کد نامزد ۴۶۹۵

 

۴۶۷ – آقای  سیدکامبیز  وجدی تولون  فرزند سیدکیومرث کد نامزد ۴۶۹۶

 

۴۶۸ – آقای  داود  وحیدی  فرزند قاسم کد نامزد ۴۶۹۷

 

۴۶۹ – آقای  اصغر  ورمزیار مشهور به حاج اصغر یاری  فرزند قدرت اله  کد نامزد ۴۶۹۸

 

۴۷۰ – آقای  بهروز  ورمهمدی مشهور به ورمحمدی  فرزند فرضعلی کد نامزد ۴۷۱۲

 

۴۷۱ – آقای  امیربهادر  ولیخانی  فرزند محمد کد نامزد ۴۷۱۵

 

۴۷۲ – آقای  رحیم  هاشم پور  فرزند علی کد نامزد ۴۷۱۷

 

۴۷۳ – آقای  سیدجواد  هاشمی گوراب  فرزند میرابوطالب کد نامزد ۴۷۱۹

 

۴۷۴ – خانم  آزاده  هداوند  فرزند محمد ولی کد نامزد ۴۷۲۱

 

۴۷۵ – آقای  عباس  یادگاری  فرزند علی کد نامزد ۴۷۲۷

 

۴۷۶ – آقای  حمید  یاری کلوانی  فرزند محمد کد نامزد ۴۷۲۸

 

۴۷۷ – خانم  مریم  یاشین  فرزند علی اصغر کد نامزد ۴۷۴۱

 

۴۷۸ – آقای  داود  یزدی  فرزند حسین کد نامزد ۴۷۴۶

 

۴۷۹ – آقای  محمد  یوسفی  فرزند ماشاله کد نامزد ۴۷۴۹

 

 

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۲۱ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۲۱ نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری کرج در اجرای ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 


مهدی ایران نژاد فرماندار شهرستان کرج   


شماره: ۴۹۰۶۱۶ – ش

تاریخ: ۱۵/۰۳/۱۳۹۲

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر گرمدره


در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر گرمدره می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر گرمدره به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  حمید  اعظمیان  فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۴۲۷

 

۲ – آقای  حسین  اکبری نیا  فرزند محرمعلی کد نامزد ۱۴۶۹

 

۳ – آقای  کرامت  بابازاده  فرزند بایرام کد نامزد ۱۵۴۲

 

۴ – آقای  رضا  بختیار مشهور به حمید فرزند الله یار  کد نامزد ۱۵۸۱

 

۵ – آقای  حمیدرضا  بورقی  فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۵۹۸

 

۶ – خانم  اکرم  بیات  فرزند علی کد نامزد ۱۶۱۷

 

۷ – آقای  نورالدین  پیرایه  فرزند فتا ح  کد نامزد ۱۶۴۷

 

۸ – آقای  شاهد  پیوند  فرزند صمد کد نامزد ۱۶۵۱

 

۹ – آقای  محسن  توسلی  فرزند عباس  کد نامزد ۱۶۸۷

 

۱۰ – آقای  جواد  تیموری  فرزند علی یار کد نامزد ۱۷۱۲

 

۱۱ – آقای  رضا  تیموری  فرزند خدایار کد نامزد ۱۷۱۴

 

۱۲ – آقای  خسرو  ثلاثی  فرزند محمد حسن کد نامزد ۱۷۱۵

 

۱۳ – آقای  مصطفی  جلیلوند  فرزند نورالدین کد نامزد ۱۷۲۹

 

۱۴ – آقای  سیدبکتاش  حجتی  فرزند سیدعالی کد نامزد ۱۷۹۶

 

۱۵ – خانم  سیده مهناز  حسینی  فرزند سیدحسن کد نامزد ۱۸۲۸

 

۱۶ – آقای  جمال  حمدگذار  فرزند صالح  کد نامزد ۱۸۴۶

 

۱۷ – آقای  مسعود  خداپرست  فرزند اسفندیار کد نامزد ۱۸۷۲

 

۱۸ – آقای  وحید  خداپرست  فرزند محمدقلی کد نامزد ۱۸۷۴

 

۱۹ – آقای  یاسر  خزائی  فرزند علی نجف کد نامزد ۱۸۷۶

 

۲۰ – آقای  محمود  خیشوند  فرزند محمد کد نامزد ۱۹۴۵

 

۲۱ – آقای  مصطفی  رشوندآوهء  فرزند غلامحسن  کد نامزد ۲۱۴۱

 

۲۲ – آقای  علی  رنجبر  فرزند رضا کد نامزد ۲۱۶۵

 

۲۳ – آقای  مسعود  سعیدی  فرزند عباس  کد نامزد ۲۴۲۹

 

۲۴ – آقای  داود  سعیدیان مهر  فرزند لطیف کد نامزد ۲۴۵۱

 

۲۵ – آقای  معرفت  سلطانی  فرزند مرحمت کد نامزد ۲۴۵۹

 

۲۶ – آقای  رضا  سلگی  فرزند محمدباقر کد نامزد ۲۴۶۱

 

۲۷ – آقای  سعید  سلگی  فرزند علی کد نامزد ۲۴۶۲

 

۲۸ – آقای  عباس  سلگی مشهور به افشار فرزند شمس ا… کد نامزد ۲۴۶۴

 

۲۹ – آقای  فرزاد  سلگی  فرزند رحیم کد نامزد ۲۴۶۵

 

۳۰ – آقای  داود  شاه محمدی  فرزند نورالله  کد نامزد ۲۴۹۸

 

۳۱ – آقای  مصطفی  شفاعت  فرزند عین اله کد نامزد ۲۵۲۶

 

۳۲ – خانم  مهری  شیخ داداشی دیوشلی  فرزند ابوالحسن کد نامزد ۲۵۶۲

 

۳۳ – آقای  ابوالفضل  شیردل مغانلو  فرزند حسن کد نامزد ۲۵۶۸

 

۳۴ – خانم  حوریه  صادق مغانلو  فرزند غفار کد نامزد ۲۵۷۸

 

۳۵ – آقای  فعاد  صالحی  فرزند منصور کد نامزد ۲۵۸۹

 

۳۶ – آقای  حسین  صفری کلایه  فرزند زین العابدین کد نامزد ۲۶۲۱

 

۳۷ – آقای  اسماعیل  عباسی  فرزند اعظم  کد نامزد ۲۶۸۲

 

۳۸ – آقای  علی  عباسی  فرزند غلام کد نامزد ۲۶۸۶

 

۳۹ – آقای  غلامحسین  عبداللهی مشهور به حسین  فرزند سیف اله  کد نامزد ۲۶۹۵

 

۴۰ – آقای  اسماعیل  عظیمیان  فرزند ابراهیم  کد نامزد ۲۷۵۴

 

۴۱ – آقای  محمد  فخاری مشهور به رضا فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۸۲۴

 

۴۲ – آقای  رسول  فصیحی  فرزند مصطفی کد نامزد ۲۸۵۷

 

۴۳ – آقای  سیدهادی  فلسفی  فرزند سیدعباس  کد نامزد ۲۸۶۱

 

۴۴ – آقای  امیر  فیاضی  فرزند نصراله کد نامزد ۲۸۶۲

 

۴۵ – آقای  بابک  قلج خانی  فرزند بهمن کد نامزد ۲۹۱۸

 

۴۶ – آقای  احسان  کرمی  فرزند رمضان کد نامزد ۲۹۶۸

 

۴۷ – آقای  کریم  کریمی  فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۹۷۴

 

۴۸ – آقای  کریم  کریمی کلایه  فرزند قریبعلی کد نامزد ۲۹۸۲

 

۴۹ – آقای  یعقوب  مبتکر  فرزند حسین کد نامزد ۴۱۹۵

 

۵۰ – آقای  محمدرضا  محسنی  فرزند ابوالفضل کد نامزد ۴۲۱۶

 

۵۱ – آقای  جعفر  محسنی دره بیدی  فرزند عباسعلی کد نامزد ۴۲۱۷

 

۵۲ – آقای  امیرمسعود  محمدی شمس آبادی  فرزند عیدی محمد  کد نامزد ۴۲۶۴

 

۵۳ – آقای  محمدباقر  مرادی  فرزند علی مراد کد نامزد ۴۲۸۱

 

۵۴ – آقای  امیر  مسلمی قلعه ناظری  فرزند داود کد نامزد ۴۲۹۱

 

۵۵ – آقای  محسن  معظمی گودرزی  فرزند محمود کد نامزد ۴۵۱۴

 

۵۶ – آقای  محمد  ملکی  فرزند محرم علی  کد نامزد ۴۵۲۹

 

۵۷ – آقای  محمد  منیعی  فرزند یارعلی کد نامزد ۴۵۴۹

 

۵۸ – آقای  خسرو  میرالی  فرزند حسن کد نامزد ۴۵۸۷

 

۵۹ – آقای  اسماعیل  میرزانژاد  فرزند حیدر کد نامزد ۴۵۹۵

 

۶۰ – آقای  احمد  نجفی  فرزند علی مراد کد نامزد ۴۶۲۵

 

۶۱ – آقای  اکبر  نصیری  فرزند اله یار کد نامزد ۴۶۴۸

 

۶۲ – آقای  محمدرضا  نوروزپور  فرزند بیژن کد نامزد ۴۶۷۲

 

۶۳ – آقای  رضا  نوروزی  فرزند محمد کد نامزد ۴۶۷۴

 

۶۴ – آقای  ولی  نیک سیرت  فرزند نوروز  کد نامزد ۴۶۸۶

 

۶۵ – خانم  سمیه  هاشم پورمحمدی  فرزند حسینعلی کد نامزد ۴۷۱۸

 

 

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری کرج در اجرای ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 


مهدی ایران نژاد فرماندار شهرستان کرج   

 


شماره: ۴۹۰۶۱۹ – ش

تاریخ: ۱۵/۰۳/۱۳۹۲

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر ماهدشت

 

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر ماهدشت می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر ماهدشت به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  سعید  امیری  فرزند علی حسین کد نامزد ۱۴۸۴

 

۲ – آقای  عمران  باخرد مشهور به مهندس باخرد فرزند حسین کد نامزد ۱۵۴۷

 

۳ – آقای  مهدی  بازدارکلاردهی  فرزند خانی  کد نامزد ۱۵۶۱

 

۴ – آقای  رمضان  بیداربخت  فرزند قربان  کد نامزد ۱۶۱۹

 

۵ – آقای  خلیل  تاری قلی مشهور به تاریقلی فرزند محمد کد نامزد ۱۶۵۲

 

۶ – آقای  حمزه  حاجیلونصیر  فرزند قدرت اله کد نامزد ۱۷۸۷

 

۷ – آقای  سیف اله  حیدرپور  فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۸۵۱

 

۸ – آقای  محمد  خانی  فرزند باب اله کد نامزد ۱۸۶۵

 

۹ – آقای  محسن  رحیمی  فرزند سلیمان کد نامزد ۱۹۸۹

 

۱۰ – آقای  ابوالفضل  رسولی  فرزند صفت الله کد نامزد ۲۱۲۸

 

۱۱ – آقای  سیدصابر  رضوی مجد  فرزند سید علی  کد نامزد ۲۱۵۷

 

۱۲ – آقای  موسی  سلیمانی  فرزند تقی کد نامزد ۲۴۷۴

 

۱۳ – آقای  صادق  سیاحی  فرزند احمد کد نامزد ۲۴۸۶

 

۱۴ – آقای  مصطفی  شیخلر  فرزند نادعلی کد نامزد ۲۵۶۴

 

۱۵ – آقای  محمدطیب  صانعی  فرزند حسن کد نامزد ۲۵۹۴

 

۱۶ – خانم  صغرا  عبادی بقاء  فرزند حسینقلی کد نامزد ۲۶۷۵

 

۱۷ – آقای  مصطفی  عباسی  فرزند محمود کد نامزد ۲۶۸۷

 

۱۸ – آقای  جواد  عروجی  فرزند محمدکاظم کد نامزد ۲۷۱۹

 

۱۹ – آقای  فرشاد  عسگرشاهی  فرزند همت کد نامزد ۲۷۴۵

 

۲۰ – آقای  وحید  عطائی  فرزند جعفر کد نامزد ۲۷۴۸

 

۲۱ – آقای  صمد  فاضلی پور مشهور به خان بابایی فرزند پرویز کد نامزد ۲۸۱۶

 

۲۲ – آقای  مصطفی  قربانی  فرزند داداش علی  کد نامزد ۲۸۹۷

 

۲۳ – آقای  محمد  قرقانی مشهور به قرخانی فرزند خدایار کد نامزد ۲۹۱۵

 

۲۴ – آقای  محمد  کاظمی  فرزند صفدرعلی کد نامزد ۲۹۵۴

 

۲۵ – آقای  ناصر  گروسی مشهور به   فرزند رسول کد نامزد ۴۱۵۷

 

۲۶ – آقای  حسین  محمدزاده  فرزند عیسی کد نامزد ۴۲۴۱

 

۲۷ – آقای  علی  محمدی  فرزند حسین کد نامزد ۴۲۵۴

 

۲۸ – آقای  محمد  مهدوی نیا  فرزند آقا گل  کد نامزد ۴۵۷۵

 

۲۹ – آقای  شمس اله  نجف زاده تمر مشهور به نجف زاده.مدیر.نجف خانی فرزند قریانعلی کد نامزد ۴۶۲۴

 

 

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۹ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۹ نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری کرج در اجرای ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

 

مهدی ایران نژاد فرماندار شهرستان کرج   

 


شماره: ۴۹۰۶۱۴ – ش

تاریخ: ۱۵/۰۳/۱۳۹۲

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر مشکین دشت

 

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر مشکین دشت می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر مشکین دشت به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  عبدالصمد  آزادی مشهور به صمد  فرزند محد حسین کد نامزد ۱۲۴۶

 

۲ – آقای  مصطفی  ابراهیمی روشن مشهور به حاج مصطفی  فرزند عیسی  کد نامزد ۱۲۶۴

 

۳ – آقای  علیرضا  افشار  فرزند عباس  کد نامزد ۱۴۵۲

 

۴ – آقای  محمد  افشار  فرزند عین اله کد نامزد ۱۴۵۶

 

۵ – آقای  مرتضی  بابالو  فرزند جمشیدعلی کد نامزد ۱۵۴۵

 

۶ – آقای  مهدی  بابامحمدی  فرزند یداله کد نامزد ۱۵۴۶

 

۷ – آقای  نقی  باقری اصل مشهور به نقی باقری فرزند عین اله  کد نامزد ۱۵۷۴

 

۸ – آقای  تیمور  بخشی  فرزند محمدکاظم کد نامزد ۱۵۸۴

 

۹ – آقای  حسن  بهزادنیا  فرزند رحمت کد نامزد ۱۶۱۵

 

۱۰ – آقای  سیدمحمد  حسینی  فرزند سیدفضائیل کد نامزد ۱۸۲۶

 

۱۱ – آقای  سیداحمد  حسینی تبار مشهور به حسینی (حسین شورگشتی) فرزند سیدجلال کد نامزد ۱۸۲۹

 

۱۲ – آقای  سعید  خسروزاده  فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۸۹۱

 

۱۳ – آقای  مهدی  خسروزاده  فرزند محمد رضا  کد نامزد ۱۸۹۲

 

۱۴ – آقای  مهدی  خسرویان  فرزند نصراله  کد نامزد ۱۸۹۷

 

۱۵ – آقای  حسن  خلیلی اصل  فرزند علی کد نامزد ۱۹۲۴

 

۱۶ – آقای  اسماعیل  رستم نیا  فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۱۲۵

 

۱۷ – آقای  عبداله  رستمی  فرزند محمد کد نامزد ۲۱۲۷

 

۱۸ – آقای  محمدرضا  زارع میرک آباد  فرزند احمدعلی کد نامزد ۲۱۸۲

 

۱۹ – آقای  حافظ  سلطانی  فرزند موسی کد نامزد ۲۴۵۷

 

۲۰ – آقای  محمد  سلیم زاده  فرزند روح اله کد نامزد ۲۴۷۵

 

۲۱ – آقای  حمداله  شعبانپور مشهور به حمید فرزند خیراله کد نامزد ۲۵۱۹

 

۲۲ – آقای  محمداسماعیل  شورکشی  فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۵۴۶

 

۲۳ – آقای  احمد  شورگشتی  فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۵۴۷

 

۲۴ – خانم  زهرا  شیخی گروسی  فرزند احمد کد نامزد ۲۵۶۵

 

۲۵ – آقای  ابراهیم  عباسی  فرزند کلب حسین کد نامزد ۲۶۷۹

 

۲۶ – آقای  اکبر  علی ویردیلو  فرزند ابولقاسم  کد نامزد ۲۷۸۲

 

۲۷ – آقای  فلامرز  فرمانی  فرزند محبعلی کد نامزد ۲۸۴۷

 

۲۸ – آقای  علی  فشانجردی  فرزند اکبر کد نامزد ۲۸۵۶

 

۲۹ – آقای  محمد  فیضی  فرزند محمود کد نامزد ۲۸۷۱

 

۳۰ – آقای  علی  کاوسی رحیم  فرزند صحبت اله کد نامزد ۲۹۵۹

 

۳۱ – خانم  مهدیا  کچلو  فرزند درویش علی کد نامزد ۲۹۶۴

 

۳۲ – آقای  سعید  کریمی کوسالاری  فرزند ولی کد نامزد ۲۹۸۴

 

۳۳ – آقای  محمدحسین  محمدمیرزا مشهور به محمد میرزایی میرزایی میرزا فرزند محب الله  کد نامزد ۴۲۴۶

 

۳۴ – آقای  سیدخلیل  مختاری  فرزند سیداسمعیل کد نامزد ۴۲۶۹

 

۳۵ – آقای  مجتبی  مظفریان  فرزند حسینعلی کد نامزد ۴۲۹۵

 

۳۶ – آقای  محمد  نظاملو  فرزند علی کد نامزد ۴۶۴۹

 

۳۷ – آقای  یوسفعلی  نظاملو  فرزند یونس علی کد نامزد ۴۶۵۱

 

۳۸ – آقای  عباس  هادی نژادزرینی  فرزند رضا کد نامزد ۴۷۱۶

 

 

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۹ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۹ نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری کرج در اجرای ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 


مهدی ایران نژاد فرماندار شهرستان کرج   


شماره: ۴۹۰۶۱۷ – ش
تاریخ: ۱۵/۰۳/۱۳۹۲

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر آسارا
در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر آسارا می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر آسارا به شرح زیر می باشد:
۱ – آقای  عباسعلی  آسرائی  فرزند علی  کد نامزد ۱۲۴۹
۲ – آقای  محمد  آسرائی  فرزند غضنفر کد نامزد ۱۲۵۱
۳ – آقای  هادی  آسرائی  فرزند رستم کد نامزد ۱۲۵۲
۴ – آقای  سیدحسین  احمدی واریانی  فرزند سید اسماعیل کد نامزد ۱۲۸۵
۵ – خانم  مریم  اسرائی  فرزند شعبانعلی  کد نامزد ۱۲۹۷
۶ – آقای  علی اصغر  ایمانی آسرائی  فرزند یعقوب کد نامزد ۱۵۲۵
۷ – آقای  مجتبی  باصری  فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۵۶۵
۸ – آقای  خسرو  حبیبی ری زمین  فرزند علی اشرف کد نامزد ۱۷۹۴
۹ – خانم  معصومه  حبیبی ری زمینی  فرزند داود کد نامزد ۱۷۹۵
۱۰ – آقای  ابوالقاسم  حسنی  فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۸۱۶
۱۱ – آقای  حسین  زندی کرجی  فرزند تقی کد نامزد ۲۱۹۵
۱۲ – آقای  مظاهر  سعیدی سیرائی  فرزند مستعلی کد نامزد ۲۴۵۴
۱۳ – آقای  حسین  طاهری  فرزند محسن کد نامزد ۲۶۴۷
۱۴ – خانم  آتنا  غلامی  فرزند مهران کد نامزد ۲۷۹۲
۱۵ – آقای  مجتبی  غلامی  فرزند نوراله کد نامزد ۲۷۹۷
۱۶ – آقای  علی  لطفی سیرائی  فرزند عباس کد نامزد ۴۱۷۸
۱۷ – آقای  ناصر  لطفی سیرائی  فرزند حسن  کد نامزد ۴۱۷۹
۱۸ – آقای  حسین  موسوی  فرزند سید ابو افتح  کد نامزد ۴۵۶۲
۱۹ – خانم  زبیده  موسوی چلک  فرزند ابوالفتح کد نامزد ۴۵۶۹
۲۰ – خانم  نرگس  موسوی چلک  فرزند ابوالفتح کد نامزد ۴۵۷۲
۲۱ – آقای  قربانعلی  یاقوتی  فرزند محمد  کد نامزد ۴۷۴۲
توجه :
۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .
۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری کرج در اجرای ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

مهدی ایران نژاد فرماندار شهرستان کرج

شماره: ۴۹۰۶۱۵ – ش

تاریخ: ۱۵/۰۳/۱۳۹۲

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر کمال شهر

 

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر کمال شهر می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر کمال شهر به شرح زیر می باشد:

۱ – خانم  رقیه  آقانژاداصل  فرزند محمد کد نامزد ۱۲۵۷

 

۲ – خانم  ایمان  آلبوکردی  فرزند فرحان کد نامزد ۱۲۵۸

 

۳ – آقای  رضا  اسدی  فرزند احمد کد نامزد ۱۲۹۱

 

۴ – آقای  محمد  اسدی  فرزند حشمت اله کد نامزد ۱۲۹۴

 

۵ – آقای  محسن  افشار  فرزند ذبیح اله کد نامزد ۱۴۵۴

 

۶ – خانم  محبوبه  بابائی  فرزند داود کد نامزد ۱۵۲۸

 

۷ – آقای  سیروس  باقرلو  فرزند یوسفعلی کد نامزد ۱۵۷۱

 

۸ – آقای  جابر  بخشی  فرزند علی کد نامزد ۱۵۸۵

 

۹ – آقای  عبدالرسول  جعفری قریه علی  فرزند حسن کد نامزد ۱۷۲۸

 

۱۰ – آقای  حمید  جهان بخش  فرزند عبد الرضا کد نامزد ۱۷۵۶

 

۱۱ – آقای  سیدناصر  حسینی  فرزند سیدحسین کد نامزد ۱۸۲۷

 

۱۲ – آقای  مصطفی  حیدری  فرزند ولی اله  کد نامزد ۱۸۵۶

 

۱۳ – آقای  علی  خان پور  فرزند فیروز کد نامزد ۱۸۶۱

 

۱۴ – آقای  داود  رئیسی خرنجانی مشهور به اکبر فرزند احمد کد نامزد ۱۹۸۱

 

۱۵ – آقای  عباس  رستمی  فرزند سلطانعلی کد نامزد ۲۱۲۶

 

۱۶ – آقای  رحمان  رضائی  فرزند شعبانعلی کد نامزد ۲۱۴۸

 

۱۷ – آقای  حسین  رضاپورگندم آباد  فرزند فرخ کد نامزد ۲۱۵۶

 

۱۸ – آقای  مجتبی  رفیعی بصیری  فرزند بیژن کد نامزد ۲۱۵۹

 

۱۹ – آقای  مجتبی  رمضانی  فرزند اکبر کد نامزد ۲۱۶۲

 

۲۰ – آقای  ابراهیم  رمضانی ذوالبین  فرزند تقی کد نامزد ۲۱۶۴

 

۲۱ – آقای  رجب  رنجبرخاچک  فرزند حمزه  کد نامزد ۲۱۶۷

 

۲۲ – آقای  رضا  رهنماخلیفه لو  فرزند جهان بخش کد نامزد ۲۱۷۲

 

۲۳ – آقای  امین  ریوندی  فرزند محمد کد نامزد ۲۱۷۶

 

۲۴ – آقای  مصطفی  زرین پور  فرزند صفر کد نامزد ۲۱۸۹

 

۲۵ – آقای  رضا  سالمی  فرزند ابولقاسم کد نامزد ۲۱۹۸

 

۲۶ – آقای  ماشاءاله  سرمست  فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۴۲۵

 

۲۷ – خانم  معصومه سادات  سیدصفر  فرزند مجید کد نامزد ۲۴۹۱

 

۲۸ – آقای  علیرضا  شابادی  فرزند ماشااله کد نامزد ۲۴۹۶

 

۲۹ – آقای  امیر  شاپوری  فرزند داود کد نامزد ۲۴۹۷

 

۳۰ – آقای  امیر  شعبانی  فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۵۲۱

 

۳۱ – آقای  رمضان  شهبازی  فرزند علی الله کد نامزد ۲۵۴۹

 

۳۲ – آقای  مهدی  طالبی  فرزند محمدتقی  کد نامزد ۲۶۴۵

 

۳۳ – آقای  حمزه  علی حسینی  فرزند سلیمان کد نامزد ۲۷۶۲

 

۳۴ – آقای  آرش  علی ین  فرزند نوراله کد نامزد ۲۷۶۹

 

۳۵ – آقای  پوریا  غفاری  فرزند زین العابدین کد نامزد ۲۷۸۶

 

۳۶ – خانم  مینا  غلامی دهوئی  فرزند اکبر  کد نامزد ۲۷۹۸

 

۳۷ – آقای  جبرائیل  فرهودی لاطران  فرزند بایرامعلی کد نامزد ۲۸۵۲

 

۳۸ – آقای  آیت اله  قلی زاده مشهور به آیت فرزند قدرت کد نامزد ۲۹۱۹

 

۳۹ – آقای  حسن  قنبرزاده تکله  فرزند مروت  کد نامزد ۲۹۲۴

 

۴۰ – آقای  حسین  قهرمانپوران مشهور به قهرمانی فرزند علی کد نامزد ۲۹۴۲

 

۴۱ – آقای  علی  قهرمانی  فرزند رستم  کد نامزد ۲۹۴۵

 

۴۲ – آقای  میلاد  قهرمانی  فرزند محمد کد نامزد ۲۹۴۶

 

۴۳ – آقای  فرهاد  کافی القری  فرزند کریم کد نامزد ۲۹۵۸

 

۴۴ – خانم  فهیمه  کمال زاده  فرزند عبدالحسین کد نامزد ۴۱۲۱

 

۴۵ – خانم  زری  مدیرروستا  فرزند اصغر کد نامزد ۴۲۷۵

 

۴۶ – آقای  خلیل  مرادلو مشهور به مرادی فرزند رجبعلی کد نامزد ۴۲۷۶

 

۴۷ – آقای  میرطیب  موسوی  فرزند میریونس کد نامزد ۴۵۶۵

 

۴۸ – خانم  نازنین  نوذری آدرانی  فرزند صادق کد نامزد ۴۶۵۸

 

۴۹ – آقای  قاسم  نیک فلاح مشهور به مجید فرزند حسن کد نامزد ۴۶۸۹

 

۵۰ – آقای  میثم  یوسفی طهارم  فرزند حضرتقلی کد نامزد ۴۷۵۱

 

 

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۱۱ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۱۱ نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری کرج در اجرای ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 


مهدی ایران نژاد فرماندار شهرستان کرج


شماره: ۴۹۰۶۲۰ – ش 

تاریخ: ۱۵/۰۳/۱۳۹۲  

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر محمد شهر

 

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر محمد شهر می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر محمد شهر به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  محسن  آجرلو  فرزند حجت اله  کد نامزد ۱۲۱۴

 

۲ – آقای  شمس اله  آذرپیوند  فرزند حسین  کد نامزد ۱۲۱۷

 

۳ – آقای  منصور  آقازادگان  فرزند نوروزعلی کد نامزد ۱۲۵۴

 

۴ – آقای  سعید  احمدی کیا  فرزند سلیمان  کد نامزد ۱۲۸۴

 

۵ – آقای  علیرضا  اسمعیلی  فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۴۲۴

 

۶ – خانم  زهرا  افضلی  فرزند حسین کد نامزد ۱۴۵۸

 

۷ – آقای  محمد  اکبری  فرزند قاسم علی  کد نامزد ۱۴۶۴

 

۸ – آقای  رسول  اکبری مهرآباد  فرزند حیدر کد نامزد ۱۴۶۸

 

۹ – آقای  داود  امامی  فرزند عبداله کد نامزد ۱۴۷۲

 

۱۰ – آقای  شهرت  امانت لمعه دشت مشهور به شهرام فرزند نعمت الله کد نامزد ۱۴۷۴

 

۱۱ – آقای  جاسم  امیری مشهور به حسنوند  فرزند عباس کد نامزد ۱۴۸۱

 

۱۲ – آقای  بیژن  امین خاکی  فرزند ماشااله کد نامزد ۱۴۹۲

 

۱۳ – آقای  اسرافیل  انصاری  فرزند علی اکبر  کد نامزد ۱۴۹۶

 

۱۴ – آقای  بیژن  بابائی  فرزند قدرت اله کد نامزد ۱۵۲۶

 

۱۵ – آقای  محمد  بازوبندی  فرزند حسن کد نامزد ۱۵۶۲

 

۱۶ – آقای  رضا  باقی محمدآبادی  فرزند احمد کد نامزد ۱۵۷۶

 

۱۷ – آقای  صفر  پادیاب  فرزند سلیمان کد نامزد ۱۶۲۴

 

۱۸ – آقای  اسرافیل  پناهی  فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۶۲۸

 

۱۹ – آقای  افراهم  پیرقلی خیاوی  فرزند حسن کد نامزد ۱۶۴۹

 

۲۰ – آقای  نبی الله  ترکاشوند  فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۶۷۲

 

۲۱ – آقای  مهدی  توزنده جانی  فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۶۸۵

 

۲۲ – آقای  محمد  جباری  فرزند عوض کد نامزد ۱۷۲۱

 

۲۳ – آقای  فرهاد  حبیب زاده  فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۷۹۲

 

۲۴ – آقای  محمد  حسن رمضانی رفسنجانی  فرزند علی کد نامزد ۱۸۱۴

 

۲۵ – آقای  سعید  دودانگه  فرزند اکبر کد نامزد ۱۹۶۷

 

۲۶ – آقای  حمیدرضا  دهقان بنادکی  فرزند احمد کد نامزد ۱۹۶۹

 

۲۷ – آقای  مهدی  رحیمی  فرزند علی کد نامزد ۲۱۲۴

 

۲۸ – آقای  حبیب اله  رضائی  فرزند مظفر کد نامزد ۲۱۴۷

 

۲۹ – آقای  علی  رضائی  فرزند عباسعلی کد نامزد ۲۱۴۹

 

۳۰ – آقای  وحید  سعادت مردق  فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۴۲۶

 

۳۱ – آقای  مصطفی  سوری  فرزند یار محمد کد نامزد ۲۴۸۴

 

۳۲ – آقای  محمدعلی  شجاعی باغینی  فرزند ماشااله کد نامزد ۲۵۱۷

 

۳۳ – آقای  شیرزاد  صالحی  فرزند غفور کد نامزد ۲۵۸۷

 

۳۴ – آقای  حسین  صفائی فسخودی  فرزند محمد کد نامزد ۲۶۱۴

 

۳۵ – آقای  مرتضی  طهماسبی  فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۶۵۸

 

۳۶ – آقای  ابراهیم  عابدی  فرزند محمداسمعیل کد نامزد ۲۶۵۹

 

۳۷ – آقای  مجید  عباسی شریف آبادی  فرزند اصغر کد نامزد ۲۶۹۱

 

۳۸ – آقای  ابراهیم  عبدالملکی  فرزند نوروزعلی کد نامزد ۲۶۹۸

 

۳۹ – خانم  فاطمه  علیزاده پیربستی  فرزند بلال کد نامزد ۲۷۶۴

 

۴۰ – آقای  رسول  علیزاده قشلاق  فرزند محمود  کد نامزد ۲۷۶۵

 

۴۱ – آقای  حیدر  غلامی  فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۷۹۵

 

۴۲ – آقای  رضا  غنی  فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۸۱۲

 

۴۳ – آقای  بهمن  فسخودی قلعه نایبی  فرزند اکبر کد نامزد ۲۸۵۴

 

۴۴ – آقای  کریم  قدیانلو  فرزند محمود  کد نامزد ۲۸۹۲

 

۴۵ – آقای  ناصر  قدیمی  فرزند علی کد نامزد ۲۸۹۵

 

۴۶ – آقای  رضا  قنبرهراتی  فرزند عزت اله خان کد نامزد ۲۹۲۵

 

۴۷ – آقای  رضا  قهرمانی نسب  فرزند علی کد نامزد ۲۹۴۹

 

۴۸ – آقای  حر  کریمی ابیازنی مشهور به مهندس کریمی فرزند علی کد نامزد ۲۹۷۶

 

۴۹ – آقای  علی  کریمی ایوانکی  فرزند نورعلی کد نامزد ۲۹۷۸

 

۵۰ – آقای  مرتضی  کولیوند  فرزند محمدعلی کد نامزد ۴۱۲۷

 

۵۱ – آقای  حسین  کیانوش  فرزند یداله کد نامزد ۴۱۵۱

 

۵۲ – آقای  اصغر  گروسی  فرزند بهمن کد نامزد ۴۱۵۴

 

۵۳ – آقای  رسول  مالمیر  فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۱۸۶

 

۵۴ – آقای  علی  مالمیر  فرزند مرادعلی کد نامزد ۴۱۸۷

 

۵۵ – آقای  محمد  مالمیر مشهور به حاج آقاکولیوند فرزند مرادحسین کد نامزد ۴۱۸۹

 

۵۶ – آقای  مرتضی  محسنی کرامت  فرزند محمد کد نامزد ۴۲۱۸

 

۵۷ – آقای  حمید  محمدی سمیع  فرزند حجت اله کد نامزد ۴۲۶۲

 

۵۸ – آقای  کامران  محمدی نژاد  فرزند سبزمراد کد نامزد ۴۲۶۷

 

۵۹ – خانم  ناهید  مدرسی  فرزند سیدعلیرضا کد نامزد ۴۲۷۴

 

۶۰ – آقای  هادی  مرادی  فرزند غلام عباس کد نامزد ۴۲۸۲

 

۶۱ – آقای  منصور  منصوربخت  فرزند حسین کد نامزد ۴۵۴۶

 

۶۲ – آقای  محمد  مهرزاد  فرزند ابراهیم  کد نامزد ۴۵۸۱

 

۶۳ – آقای  ابوطالب  ندرلی مشهور به ندرلو – نادرلو فرزند حسن رضا کد نامزد ۴۶۴۱

 

۶۴ – آقای  ناصر  نوروزی  فرزند محرم کد نامزد ۴۶۷۸

 

۶۵ – آقای  علی  نوری  فرزند الهوردی کد نامزد ۴۶۷۹

 

۶۶ – آقای  حسن  نوری خانی  فرزند محمدعلی  کد نامزد ۴۶۸۴

 

۶۷ – آقای  غلام رضا  نوری فرد  فرزند شمسعلی کد نامزد ۴۶۸۵

 

۶۸ – آقای  حسین  واثقی غفارکندی  فرزند باب اله کد نامزد ۴۶۹۲

 

۶۹ – آقای  سیدحمید  هدایتی  فرزند سیدکمال کد نامزد ۴۷۲۴

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۱۱ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۱۱ نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری کرج در اجرای ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

 

مهدی ایران نژاد فرماندار شهرستان کرج

 

 

منبع :فرمانداری کرج

پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۲۵
کد خبر : 24219
بازدیدها: 1,103

پاسخی بگذارید »