جمعه ۰۴ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

آغاز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن زﺑﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ از اول مهر

danesheroz1 شهریور ۲۹, ۱۳۹۲ ۰
آغاز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن زﺑﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ از اول مهر

دانش روز: مرکز سنجش آموزش پزشکی زمان ثبت نام نوزدﻫﻤﻴﻦ دوره آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارتﺑﻬﺪاﺷﺖ (MHLE) را اعلام کرد.

به گزارش دانش روز، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﻜﺮر داوﻃﻠﺒﺎن، ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ آزﻣﻮن MHLE در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری برگزار می شود و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن دکتری تخصصی (Ph.D) وزارت بهداشت در ۱۲ ﻣﻬﺮﻣﺎه، داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮﻛﺖ در این آزﻣﻮن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد را در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺪرک زﺑﺎن ﺧﻮد را در ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺪارک دکتری در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ارﺳﺎل کنند.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ دوره آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارتﺑﻬﺪاﺷﺖ (MHLE) از ﺳﺎﻋﺖ ۱۸ روز دوﺷﻨﺒﻪ اول مهرماه آﻏﺎز و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ۱۰۰ ﭘﺮﺳﺶ در ﺳﻄﺢ آزﻣﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺎﻓﻞ (ﺷﺎﻣﻞ درک ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻨﻴﺪاری، واژﮔﺎن، ﺳﺎﺧﺘﺎر و دﺳﺘﻮر زﺑﺎن و درک ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎری) و دارای ۱۰۰ ﻧﻤﺮه (ﺑﺪون ﻧﻤﺮهی ﻣﻨﻔﻲ) اﺳﺖ.

ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن از روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ۱۶ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۹۲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﻋﻼم و ﺑﺮروی ﻛﺎرت درج می شود. آزﻣﻮن در روز پنجشنبه ۱۸ مهرماه برگزار می شود.

ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ از ﺳﺎﻋﺖ ۱۸ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۱۳۹۲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﺖ.

منبع:مهر

جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۵
کد خبر : 61165
بازدیدها: 239

پاسخی بگذارید »