پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

آزمون دکتری تخصصی پزشکی برگزار شد

danesheroz1 آبان ۱۷, ۱۳۹۲ ۰
آزمون دکتری تخصصی پزشکی برگزار شد

دانش روز: آزمون دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D) رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﻲ، ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ برگزار شد.

 به گزارش دانش روز، آزمون ورودی دوره دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D ) این رﺷﺘﻪ ﻫﺎ روز پنجشنبه ۱۶ آبان برگزار شد و در این دوره از آزمون ۷ هزار و ۲ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۴ هزار و ۳۳۳ داوطلب زن و ۲ هزار و ۶۶۹ داوطلب مرد بودند.

کلید اوﻟﻴﻪ آزمون ﺳﺎﻋﺖ ۱۸ روز ۲۱ آبان منتشر می شود و مهلت ارﺳﺎل اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ در روزهای ۲۱ تا ۲۴ آبان انجام می گیرد و ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﺎﻋﺖ ۱۸ روز ۶ آذرماه اعلام می شود.

آزمون ورودی دوره دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D ) رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﻲ، ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ۹۲ -۹۳ با حضور۷ هزار و ۲ داوطلب برگزار می شود.

آزمون شامل دو مرحله کتبی ( ۷۰ درصد) و مصاحبه (۳۰درصد) است. آزمون کتبی بصورت تستی برگزار می شود. از داوطلبانی که در آزمون کتبی مرحله اول حدنصاب لازم را با توجه به سهمیه مربوطه کسب کرده باشند به تعداد دو برابر ظرفیت، جهت آزمون شفاهی مرحله دوم دعوت به عمل خواهد آمد. در رشته اخلاق پزشکی در مرحله اول سه برابر جهت مصاحبه اعلام می شود.

اﺳﺎﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آزﻣﻮن (دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ) و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ روز ۲۴ آذرماه منتشر خواهد شد و آزمون مرحله دوم (مصاحبه) در روزهای ۱۴ تا ۱۹ دیماه ماه برگزار خواهد شد. 

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ آزﻣﻮن دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی ﺳﺎﻋﺖ ۱۸ روز ۶ بهمن منتشر می شود. 

بر اساس اعلام مرکز سنجش، مجموع ظرفیت ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻲ(Ph.D) در دانشگاه های علوم پزشکی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ الله، ﺷﻌﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ و طب سنتی یک هزار و ۲۰۶ نفر اعلام شده است. این تعداد در  ۵۸ رشته تخصصی پزشکی پذیرفته می شوند. 
منبع:مهر
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۲ - ۱۷:۴۰
کد خبر : 72678
بازدیدها: 337

پاسخی بگذارید »